תקנון כרטיסיות GoTo

כללי

מנויי המסלולים הפרטיים (להלן: "המנוי") Lite & Drive של שירות מערך שיתוף הרכבים (להלן: "השירות") המופעל על ידי גוטו גלובל מוביליטי בע"מ (להלן: "החברה") יכולים לקבל מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, הטבה בדרך של קבלת קרדיט עבור נסיעה נוספת לאחר מילוי התנאים הנדרשים לצורך נסיעה מזכה (כפי שמוגדר מטה) (להלן: "ההטבה").

השימוש בהטבה יהיה כנגד חיוב עלות הנסיעה הכוללת המורכבת מזמן הנסיעה וממרחק הנסיעה בלבד במסגרת שירותי החברה, והכל בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה ולתקנון הקופונים הכללי הנמצא בכתובת: [*].

השימוש בשירות כפוף לחוזה ההצטרפות לשירותי החברה הנמצא בכתובת https://gotoglobal.com/he/goto-israel/terms-and-conditions.

אופן ההשתתפות

1. ההטבה מתייחסת למרכיבי זמן הנסיעה ומרחק הנסיעה בלבד ולא לכל מרכיב אחר, לרבות דמי המנוי.

2. החברה תעניק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, קרדיט לנסיעה נוספת לאחר שהמנוי השלים בחודש קלנדרי (לועזי) ארבע נסיעות בשירות אשר בגין כל אחת מהן חויב בפועל בסך 100 ₪ או יותר (להלן: "הנסיעה המזכה") במסגרת אותו חודש קלנדרי (לועזי).

3. המנוי יראה את ההטבה (לאחר העמידה בתנאים הדרושים לצורך נסיעה מזכה) בעמוד הקרדיטים באפליקציית החברה. המנוי יוכל לממש את ההטבה במשך 30 ימים מיום קבלת ההטבה. לאחר תום תקופה זו, יפוג תוקפה של ההטבה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הטבה ללא מועד פקיעה במקרה ולא נוצלה במלואה בפרק זמן העולה על 30 ימים מהזנתה לאפליקציית החברה.

4. ההטבה תהיה בסך 100 ₪ אשר יקוזזו ממחיר הנסיעות הבאות לאחר הנסיעה המזכה האחרונה בתוך 30 ימים מיום קבלת ההטבה; ההטבה תקוזז מהנסיעה הראשונה לאחר הנסיעה המזכה אם זו תהיה בסך 100 ₪ או יותר או, לחלופין, אם הנסיעה הראשונה לאחר הנסיעה המזכה אינה בסך 100 ₪ או יותר, ההטבה תקוזז על פני מספר נסיעות לאחר הנסיעה המזכה האחרונה – עד אשר, במהלך 30 ימים מהנסיעה הראשונה לאחר הנסיעה המזכה, תמומש ההטבה בסך 100 ₪. יובהר כי גם במקרה בו נשארה יתרת הטבה למימוש לאחר הנסיעה הראשונה לאחר הנסיעה המזכה – יוכל המנוי לממש יתרה זו רק במסגרת 30 ימים לאחר הנסיעה הראשונה לאחר הנסיעה המזכה.

5. יודגש כי עצם קבלת ההטבה אינה מבטיחה שניתן יהיה לממשה (לדוגמא, כאשר חלף המועד האחרון למימוש הקרדיט לנסיעה הנוספת שניתן במסגרת ההטבה או שפג תוקפה של ההטבה או שההטבה בוטלה בהתאם ובכפוף לסעיף ‏3 לעיל). החברה רשאית לעצור/לבטל מימוש של ההטבה בכל עת.

6. ההטבה הינה אישית לכל נהג המנוי לשירות ואינו ניתן להעברה לנהג אחר המנוי בשירות.

7. לא ניתן לצבור את ההטבה או להמיר את ההטבה למזומן, להחזר כספי אחר או לזיכוי אחר כלשהו.

8. רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים בקשר עם ההטבה ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים, לרבות לעניין סכומי ההטבה, מועדים וכיו"ב.

9. אדם שהיה מנוי בחברה וקיבל הטבה שטרם נוצלה, בחלקה או במלואה, והפסיק להיות מנוי של החברה, לא יוכל להמשיך להשתמש בהטבה וההטבה תפקע מרגע שחדל להיות מנוי.

10. אם החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תזהה או שיהיה לה חשד סביר שמנוי מנצל לרעה את ההטבה שניתנה לו או שההטבה ניתנה בנסיבות שגויות בהן לא הייתה צריכה להינתן, תהא לחברה הזכות לבטל את יתרת ההטבה של אותו מנוי ו/או לחייב את המנוי בסכום ששולם באמצעות ההטבה.

11. החברה רשאית לקבוע ו/או לשנות ו/או לעדכן תקנון זה וכל הוראה בו בכל עת ומכל סיבה שהיא, לרבות שינוי הגדרת נסיעה מזכה, תקופת מימוש ההטבה, סכום והיקף השימוש בהטבה, מאפייניה ותוקפה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ולמנויים לא תהיה זכות לתביעה ו/או לדרישה כלשהי כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.

12. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות התקנון הכללי – יגברו הוראות תקנון זה.

13. לכל שאלה ובעיה ניתן לפנות למוקד השירות ב-8255*.

14. כל האמור בתקנון בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהיפך.

15. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע להטבה ו/או לפירוש הוראות תקנון זה מסורה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

ט.ל.ח.