תקנון קופונים GoTo


כללי: מנויי GoTo המופעלת על ידי גוטו גלובל מוביליטי בע"מ (להלן: "החברה") יכולים לקבל מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, הטבה בדרך של קופון המהווה "קרדיט נסיעות" לשימוש כנגד חיוב בגין זמן בלבד ו/או זמן ומרחק הנסיעה (ק"מ), במסגרת שירותי GoTo, כולם או חלקם, בהתאם להחלטת החברה מעת לעת (להלן: "קרדיט נסיעות"), והכל בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה ובכפוף להוראותיו.


אופן ההשתתפות

1.            החברה רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה הבלעדי את סכומי הקרדיט לנסיעות של כל קופון ואת התנאים החלים על ההענקה, השימוש והתוקף של הקרדיטים לנסיעות הניתנים במסגרת הקופון, וכן לשנותם מעת לעת בדרך של תיקון תקנון זה.

2.            ישנם קופונים עם קרדיט נסיעות בערך נקוב (לדוגמא: 20 ש"ח) וישנם קופונים עם קרדיט נסיעות באחוזים (לדוגמא: 30%) לנסיעה הבאה שיבצע המנוי בלבד (למעט במקרה של קופון מסויים לגביו נאמר אחרת בפרסום הספציפי שלו). מובהר כי השיעור האמור של הזיכוי שיקבל המנוי מתייחס למרכיב זמן בלבד ו/או זמן ומרחק הנסיעה (ק"מ) ולא לכל מרכיב אחר. אין באמור כדי להגביל את החברה מלהפיק סוגים נוספים של קופונים, לפי שיקול דעתה המלא.

3.            שימוש בקופון יתבצע על ידי הזנת קוד הקופון במסך הקרדיטים באפליקציה או במסגרת תהליך ההרשמה (לגבי מנוי חדש). לאחר הזנת הקוד כאמור יוצג למנוי תוקף הקופון באפליקציה. יודגש כי עצם קבלת קוד הקופון אינה מבטיחה שניתן יהיה לממש את הקופון (לדוגמא, חלק מהקופונים מוגבלים למספר מסוים של משתמשים ולאחר הזנת הכמות המוקצית לא יהיה ניתן עוד להזינם). החברה רשאית לעצור/לבטל מימוש של קופון זה או אחר בכל עת, כל עוד המנוי לא הזין אותו באפליקציה וקיבל אישור שהקופון תקף.

4.            לכל קופון יש מועד אחרון למימוש קרדיט הנסיעות שבקופון, ויכול גם שיהיה מועד אחרון להזנתו לאפליקציה (או לאתר החברה, בקופונים שהדבר מתאפשר) שלאחריו יפקע הקופון. מובהר כי המועדים הנ"ל מתייחסים לשעה 23:59 בתאריך הנקוב. יודגש כי המועד האחרון למימוש קרדיט הנסיעות שבקופון מתייחס לתאריך בעת סיום הנסיעה, כלומר גם אם הנסיעה החלה ביום האחרון למימוש קרדיט הנסיעות לפני השעה 23:59 אולם היא הסתיימה לאחר השעה 00:00 (חצות) ביום למחרת, לא ימומש קרדיט נסיעות כלשהו עבור הנסיעה שהסתיימה וקרדיט נסיעות זה לא יהיה שמיש יותר, משום פקיעת תוקף הקופון. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קופון ללא מועד פקיעה במקרה ולא נוצל במלואו בפרק זמן העולה על 7 ימים מהזנתו לאפליקציה (או לאתר החברה, בקופונים שהדבר מתאפשר).

5.            קרדיט הנסיעות הניתן במסגרת הקופון תקף אך ורק לנסיעות בשירותי GoTo והוא ניתן למימוש בעבור זמן בלבד ו/או זמן נסיעה ומרחק הנסיעה (ק"מ)  בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, קרדיט הנסיעות אינו ניתן לשימוש לצורך תשלום לדמי מנוי או כל תשלום אחר. הקרדיט הינו אישי ואינו ניתן להעברה למנוי אחר בשירות.

6.            לא ניתן להמיר את קרדיט הנסיעות שבקופון למזומן, להחזר כספי אחר או לזיכוי אחר כלשהו.

7.            רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים בקשר עם מימוש הקופון ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים, לרבות לעניין סכומי הזיכויים, מועדים וכיו"ב.

8.            אדם שהיה מנוי בחברה וקיבל קופון שטרם נוצל, בחלקו או במלואו, והפסיק להיות מנוי של החברה, לא יוכל להמשיך להשתמש בקופון והקופון יפקע מרגע שחדל להיות מנוי.

9.            אם החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תזהה או שיהיה לה חשד סביר שמנוי מנצל לרעה את קרדיט הנסיעות שניתן לו או שקרדיט הנסיעות ניתן בנסיבות שגויות בהן לא היה צריך להינתן, תהא לחברה הזכות לבטל את יתרת קרדיט הנסיעות של אותו מנוי ו/או לחייב את המנוי בסכום ששולם באמצעות קרדיט הנסיעות.

10.        החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן תקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. לכל שאלה ובעיה ניתן לפנות למוקד השירות ב-8255*.

11.        החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ו/או לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת מימוש הקופון ו/או מימוש קרדיט הנסיעות ו/או לבטלה מכל סיבה שהיא ולמנויים לא תהיה זכות לתביעה ו/או לדרישה כלשהי כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.

12.        במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר בדבר מימוש קופונים של קרדיט נסיעות של החברה, יגברו הוראות תקנון זה. זאת, למעט במקרה שקופון קרדיט הנסיעות ניתן למנוי במסגרת מבצע ספציפי שעורכת החברה, שאז יהיו תנאיו כפופים לתנאי המבצע האמור ולתקנון זה, אולם ככל שימצא כי קיימת הוראה סותרת בין תקנון זה ותקנון המבצע הספציפי, יגברו הוראות תקנון המבצע הספציפי. כל האמור בתקנון בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהיפך.

13.        סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע להטבה ו/או לפירוש הוראות תקנון זה מסורה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

ט.ל.ח.