תקנון הטבת "מנוי מוצא חניה"


כללי: מנויי GoTo המופעלת על ידי גוטו גלובל מוביליטי בע"מ (להלן: "החברה") יכולים לקבל הטבה בדרך של "קרדיט נסיעות" בסך של 200 ₪ (מאתיים ש"ח) לשימוש כנגד חיוב בגין זמן הנסיעה בלבד, במסגרת שירותי GoTo, כולם או חלקם בהתאם להחלטת החברה מעת לעת (להלן: "קרדיט נסיעות"), על ידי מציאת חניה לצורך השכרת החניה לחברה בהתאם ובכפוף לכל תנאי תקנון זה (להלן: "הפניה"), והכל בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה ובכפוף להוראותיו.


אופן ההשתתפות

1. מנוי בשירות GoTo יוכל להפנות איש קשר בעל חניה בעיר הרלוונטית בהם מחפשת החברה חניה. תמורת ההפנייה ובתנאי שנחתם הסכם השכרה לטווח ארוך עם בעל החניה, יקבל המנוי 200 ₪ קרדיט לנסיעות בשירות. ההפנייה תוכל להתבצע דרך מספר הטלפון של השירות, תיבת מייל או יצירת קשר והעברת הפרטים בכל דרך מקובלת אחרת.

2. ככל שייחתם בין בעל חניה מופנה לבין GoTo חוזה שכירות חניה יקבל המנוי המפנה קרדיט לחשבונו בסך 200 ₪, אשר ימומשו באופן אוטומטי על זמן הנסיעה, כאשר המנוי יבצע נסיעות. הקרדיט תקף ל-3 חודשים החל מיום מיום חתימת החוזה. למימוש בנסיעות בשירות בכל ערי הפעילות ובהתאם לזמינות הרכבים באפליקציה.

3. GoTo רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה הבלעדי את סכומי הקרדיט לנסיעות למנוי ואת התנאים החלים על ההענקה, השימוש והתוקף של הקרדיטים לנסיעות הניתנים במסגרת ההטבה, וכן לשנותם מעת לעת בדרך של תיקון תקנון זה.

4. ניתן לקבל את קרדיט הנסיעות עבור כל הפנייה שתביא לשכירת חניה כאמור בסעיף 1 לעיל. מובהר כי המנוי המפנה יכול להפנות ל- GoTo אנשים נוספים שיש להם חניה וככל שמי מהם יעמוד בתנאי סעיף 1 לעיל יוכל המנוי המפנה ליהנות פעם נוספת מקרדיט הנסיעות בגין ההפניה.

5. קרדיט הנסיעות הניתן במסגרת הטבה זאת תקף אך ורק לנסיעות בשירותי GoTo והוא ניתן למימוש בעבור זמן נסיעה בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, קרדיט הנסיעות אינו ניתן לשימוש בעבור מרחק הנסיעה (ק"מ) או לצורך תשלום לדמי מנוי. הקרדיט הינו אישי ואינו ניתן להעברה למנוי אחר בשירות.

6. לא ניתן להמיר את הקרדיט הנסיעות של GoTo למזומן או להחזר כספי אחר.

7. אם החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תזהה או שיהיה לה חשד סביר, שמנוי מפנה או מנוי מופנה מנצלים לרעה את קרדיט הנסיעות שניתן להם או שקרדיט הנסיעות ניתן בנסיבות שגויות בהן לא היה צריך להינתן, הרי שבמקרים כאלה החברה תחייב המנוי בסכום ששולם באמצעות קרדיט הנסיעות.

8. רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים/פרטים במסגרת ההטבה ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים, לרבות לעניין סכומי הזיכויים למנוי המפנה ולמנוי מופנה, מועדים וכיו"ב.

9. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. לכל שאלה ובעיה ניתן לפנות למוקד השירות ב-8255*.

10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ו/או לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת מתן ההטבה ו/או לבטלה מכל סיבה שהיא ולמשתתפים לא תהיה זכות לתביעה ו/או לדרישה כלשהי כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.

11. הוראות תקנון זה גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההטבה.

12. כל האמור בתקנון בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהיפך.

13. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע להטבה ו/או לפירוש הוראות תקנון זה מסורה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

ט.ל.ח.