חוזה הצטרפות לשירותי החברה – מנוי פרטי ועסקי


בין: המנוי, בהתאם לפרטיו אשר מופיעים בנספח 1 (להלן: "המנוי" ו/או "השוכר").

לבין: חברת גוטו גלובל מוביליטי בע"מ, ח.פ. 514145036, רח' לינקולן 20, ת"א.

טל: 8255*, פקס: 03-5220523, דוא"ל: info.il@gotoglobal.com (להלן: "החברה" ).


1. כללי

1.1. המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.

1.2. כותרות חוזה זה לרבות כותרות המשנה, נכתבו לצורך נוחיות בלבד ואין לעשות בהם שימוש לפרשנות ו/או הבנת חוזה הצטרפות זה ו/או לאומד דעת הצדדים באשר אליו.

1.3. במסמכי החוזה, לשון יחיד תכלול גם את צורת הרבים, לשון מין מסוים תתייחס אף למין האחר, והתייחסות לאדם, במשמע, תתייחס אף לכל תאגיד או ישות משפטית אחרת.

1.4. למונחים שלהלן תינתן במסמכי החוזה הפרשנות ו/או המשמעות הנקובה לצדם, כמפורט להלן אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין:

1.4.1. מסמכי החוזה: חוזה זה לרבות נספחיו כמפורט בסעיף ‎‏2 להלן.

1.4.2. מנוי: מבקש, אשר פרטיו מופיעים בנספח 1 לחוזה זה ו/או בטופס בקשת ההצטרפות, שזכאותו לקבלת השירותים אושרה על ידי החברה.

1.4.3. כרטיס מנוי: אמצעי גישה, בין בכרטיס חכם, בין ביישומון (אפליקציה סלולרית) ובין בכל אמצעי אחר, שיונפק על שם המנוי, אשר יאפשר למנוי להשתמש בשירות.

1.4.4. הרכב: רכב מערך שיתוף הרכבים המיועד לשימוש המנוי.

1.4.5. כלי הרכב: רכב פרטי ומסחרי וכל כלי תחבורה נוסף שהחברה תעמיד למנוייה להשכרה שיתופית במסגרת חוזה זה.

1.4.6. מודל לנסיעה הלוך ושוב: רכב מערך השירות המיועד לנסיעות מעגליות (קרי- החזרת הרכב לאותה חניה ייעודית ממנה נלקח הרכב על ידי המנוי).

1.4.7. אתר האינטרנט: אתר האינטרנט של החברה (לרבות אתר מותאם סלולר), אשר כתובתו האלקטרונית הינה: https://gotoglobal.com/he/goto-israel/, או כפי שתהיה מעת לעת.

1.4.8. יישומון: אפליקציה/ות סלולריות של החברה בקשר עם השימוש במערכי שיתוף כלי הרכב, כפי שיהיו מעת לעת.

1.4.9. מדריך למשתמש: מדריך המיועד למנוי הקובע את התחייבויות המנוי בקשר עם השימוש ברכבים ו/או השירות, ובכפוף לאמור בחוזה זה, כפי שיעודכן מדי פעם בפעם על ידי החברה. הנוסחים המעודכנים ביותר של המדריכים למשתמש (מדריכי How2Go), מפורסמים באתר האינטרנט.

1.4.10. מסלול שירות: אחד ממסלולי השירות, ככל שיהיו, כפי שיעודכנו מעת לעת ויפורטו באתר האינטרנט.

1.4.11. משכירת הרכב: משמעו החברה או כל חברה להשכרת רכב עמה החברה תתקשר לצורך מתן השירותים על פי חוזה זה.

1.4.12. נהג נוסף: משמעו נהג שהמנוי ביקש להכלילו במסגרת השירותים הניתנים תחת חוזה זה, אשר פרטיו יימסרו לחברה על ידי המנוי ויאושרו על ידיה. במנוי פרטי ניתן להוסיף עד שני נהגים נוספים מלבד הנהג שהינו בעל המנוי. הנהג הנוסף יכול להיות רק מקרבה ראשונה של המנוי. במקרה ומדובר בבני זוג שאינם נשואים יש צורך בהצגת תעודת ידועים בציבור ו/או הוכחה למגורים משותפים. במנוי עסקי אין מגבלה על כמות ו/או קרבה ראשונה של הנהג הנוסף, ובלבד שהנהג הנוסף הינו עובד של המנוי העסקי.

1.4.13. תקופת השכרת רכב: התקופה שתחילתה עם שחרור נעילת הרכב (על ידי העברת כרטיס המנוי בממשק הקרבה שברכב או באמצעות היישומון) ("מועד תחילת השכרת רכב") וסיומה בהחזרת הרכב לחניה הייעודית בהתאם למודל הנסיעה אליו משוייך הרכב, במועד המאוחר מבין: (א) מועד נעילת הרכב ושחרור הרכב על ידי לחיצה ביישומון ו/או בכפתור הרכב על סיום הזמנה (על ידי העברת כרטיס המנוי בממשק הקרבה שברכב או באמצעות היישומון) או (ב) במועד שננקב בהזמנה שעשתה על ידי המנוי ("מועד סיום השַַכרת הרכב), לפי העניין. מובהר, כי התקופה בגינה מתבצע התשלום בגין השכרת הרכב מחושבת בהתאם לאמור בהוראות חוזה זה ובאופן נפרד ונבדל מתקופת השכרת הרכב.

1.4.14. השירות ו/או השירותים: שירות מערך שיתוף הרכבים אשר בעיקרו יאפשר השכרת רכב למנוי, לפרקי זמן משתנים, מכל מקום חניה המצוין למשתמש על ידי החברה בעת השימוש בשירות וחזרה אל מקום חניה המצוין למשתמש על ידי החברה בעת השימוש בשירות, אשר בעיקרו יאפשר השכרה של כלי רכב כאמור למנוי, לפרקי זמן משתנים. החברה אינה מתחייבת לזמינות חניות ו/או כלי רכב כלשהם, לרבות לא לסוג רכב מסוים, באזור כלשהו ו/או בזמן כלשהם. השירותים כוללים גם את האפליקציה, אתר האינטרנט, ושירותי החברה בקשר עם האמור לעיל.

1.4.15. מערכת: מערכת ממוחשבת אשר באמצעות הזמנה דרך האתר האינטרנט ו/או היישומון, מתעדת, בין היתר, את מועד הזמנת השירות, זמן השימוש על ידי המנוי, המרחק, המקום ונתונים רלוונטיים נוספים בקשר לשימוש שעשה המנוי בשירות ומתיעוד זה נגזר אופן חיוב המנוי, בכפוף למסלול השירות אליו המנוי משויך וסוג השירות והמודל בו השתמש המנוי.

1.5. זכאות המנוי לקבלת השירותים (כהגדרתם בחוזה זה), כפופה, בין היתר לעמידתו בתנאים המפורטים בחוזה זה. המנוי נדרש לקרוא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן הם מהווים חוזה מחייב בינו לבין החברה.

1.6. חרגה החברה מהוראות חוזה זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

1.7. הרישומים במחשבי החברה בקשר עם השירותים ו/או בדבר הפעולות המתבצעות דרך אתר האינטרנט ו/או היישומון ו/או המערכת יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

1.8. בכל הנוגע לקישוריות לאתרים אחרים המופיעות באתר האינטרנט, החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם.


2. נספחים

כל הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, וזאת בין אם הם מצורפים לו ובין שאינם מצורפים:

2.1. נספח א' - נספח מסלולי השירות, עלויות ושירותים נלווים (כפי שמפורסם באתר האינטרנט, כפי שיעודכן ע"י החברה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי);

2.2. נספח ב' - מדריך למשתמש (כפי שמפורסם באתר האינטרנט, כפי שיעודכן מדי פעם בפעם), בהתאם למודל השירות ולסוג הרכב בו המנוי עושה שימוש.

2.3. נספח ג'- טופס בדיקת רכב לפני תחילת נסיעה (ביישומון ו/או ברכב ובלית ברירה אחרת, באישור מוקד השירות).

2.4. נספח ד'- הצהרה נהג זר (ישלח במייל על ידי נציג שירות).


3. מהות ההתקשרות ומסלולי השירות

3.1. חוזה זה מהווה הסכם רישום לשירות, קרי שכירת כלי רכב עפ"י שעות ו/או דקות ו/או שניות, המוצע על ידי החברה, באמצעותה או באמצעות משכירת הרכב, במסגרתו תאפשר החברה למנוי, השכרת כלי רכב פנויים, בכפוף לזמינותם, לפרקי זמן משתנים שהגדיר מראש.

3.2. חוזה זה יחול בשינויים המתחייבים וככל שלא נקבע אחרת במפורש בחוזה זה, על כל שירות עתידי שיוצע על ידי החברה.

3.3. ההשכרה תחל במקום החניה או ממקום המצאם של כלי הרכב, כפי שבחר המנוי מראש באמצעות המערכת.

3.4. סיום הנסיעה והחזרת הרכב יהיו באותו מקום חניה או למקום חניה אחר המצוין באפליקציה כמקום החניה של הרכב או מקום חניה אחר שאושר על ידי החברה.

3.5. תמורת השירותים ישלם המנוי את הסכומים כאמור בסעיף ‎‏6 ובכפוף לאמור בחוזה זה על נספחיו.

3.6. לגבי רכבים, מסלול השירות אותו בחר המנוי הינו כנקוב בנספח א'. המנוי יוכל לעבור מסלול שירות מעת לעת מבין מסלולי השירות המפורטים באתר האינטרנט, ובתנאי שהמסלול המבוקש פתוח להרשמות חדשות. החברה תהיה רשאית לעדכן את מסלולי השירות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בהודעה מראש כאמור בסעיף ‏‏2.1.

3.7. מובהר כי אפשרות להשכרת כלי הרכב כפופה לזמינותם. החברה תנסה לספק שירות אמין ולהבטיח את זמינות כלי הרכב, אולם לעיתים לא תהיה אפשרות להפעיל את השירות במלואו או בחלקו, מסיבות שאינן בשליטת החברה.


4. תקופת החוזה

4.1. תקופת החוזה הנה זו הנקובה בנספח א' (מסלול שירות, עלויות ושירותים נלווים). בסוף כל תקופת חוזה יתחדש המנוי ותקופת החוזה תוארך באופן אוטומטי לפרקי זמן נוספים זהים, וזאת אלא אם הודיע המנוי על רצונו לסיים את ההתקשרות ו/או להקפיא את המנוי בהתאם לסעיף ‎‏11.11‏11.11.

4.2. סיום ההתקשרות על ידי המנוי טרם חלפה תקופת החוזה כאמור בסעיף ‏4.1 לעיל, תיעשה על ידי מסירת הודעת ביטול אשר תכלול את שם המנוי, מספר ת.ז./ מספר ח.פ. (לפי העניין) וארבעת הספרות האחרונות של כרטיס האשראי עמו משלם המנוי ותימסר באמצעות אחד מאלה, לפי בחירת המנוי (להלן: "הודעת הביטול"):

4.2.1. בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק של החברה, וזאת לפי פרטי החברה המופיעים לעיל.

4.2.2. בכתב – באתר האינטרנט וכן בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, וזאת לפי פרטי החברה המופיעים באתר האינטרנט של החברה.

4.3. סיום ההתקשרות יכנס לתוקפו שלושה (3) ימי עסקים לאחר קבלת הודעת הביטול במשרדי החברה, ואם נמסרה בדואר רשום - שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב המנוי במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול (להלן: "מועד הביטול"). מובהר בזאת, כי סיום ההתקשרות לא יחול ביחס לשירותים שניתנו טרם מועד הביטול.

4.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התקשרותה עם המנוי על פי חוזה זה בכל עת וללא הודעה מראש.

4.5. עם סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, המנוי יחזיר את כרטיס המנוי לחברה.


5. תשלום עקב ביטול השירות

בהתאם למפורט בנספח א' (נספח מסלול השירות, עלויות ושירותים נלווים), ובכפוף לכל דין, המנוי לא יהיה זכאי להחזרים, והכל בהתאם לתנאי מסלול השירות אליו משויך המנוי.


6. תמורת השירותים, השירותים הנלווים ואופן התשלום

6.1. התמורה המוסכמת בגין השירותים והשירותים הנלווים, כפי שכל אלה יוגדרו בנספח א' לחוזה, תהיה זו הנקובה בנספח א' האמור.

6.2. כל המחירים המצוינים בחוזה זה, על נספחיו, כוללים מע"מ אלא אם צויין במפורש אחרת.


7. פרק א' – הוראות מיוחדות לשירות מערך שיתוף הרכבים

7.1. הזמנת רכב; שינוי הזמנה וביטול הזמנת רכב

המנוי או הנהג הנוסף יוכל להזמין את השירות בכל עת, באמצעים שיועמדו על ידי החברה לצורך ביצוע הזמנה כאמור ובאופן הקבוע בסעיף ‎‏7.1.1להלן.

7.1.1. אופן ביצוע הזמנה

7.1.1.1. במהלך השימוש הראשון בשירות, וטרם תחילת הנסיעה הראשונה, על המשתמש להתקשר למוקד 8255* ולהפעיל את הכרטיס החכם (אשר המשתמש ימצא בתא הכפפות ברכב) כך שישויך לחשבונו. המשתמש יישא עימו את הכרטיס החכם בכל עת בזמן השימוש בשירות. הכרטיס החכם מאפשר שימוש ברכב כאשר הטלפון הסלולרי אינו פעיל או כאשר הטלפון הסלולרי אינו מאפשר שימוש באפליקציה בשל בעיית תקשורת וכיו"ב. החברה אינה מתחייבת לתקינות ולזמינות הכרטיס החכם. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחייב שימוש בכרטיס חכם וכן להשית את ההוצאות שנגרמו לה על המשתמש אם משתמש לא נשא או לא איקטב את הכרטיס החכם והדבר גרם לחברה להוצאות חילוץ או גרירה כלשהן.

7.1.1.2. לצורך שימוש ברכבים, ההזמנה תתבצע באמצעות היישומון או על ידי פניה טלפונית לנציג שירות הלקוחות של החברה, אולם החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אמצעים לביצוע הזמנות מעת לעת והיא תעדכן את המנויים בנדון באמצעות היישומון ו/או באתר האינטרנט ו/או בהודעה שתמסור למנויים.

7.1.1.3. שינוי הזמנה, קיצור, הארכה וביטול יהיה כרוך בתשלום בהתאם למסלול ולמודל אליו משויך המנוי ו/או ההזמנה, כפי שמפורט בנספח א'.

7.1.1.4. מובהר, כי שינוי בהזמנה יכול שיינתן על ידי מי מבין הנהגים הנוספים שתחת המנוי ומבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה זה, הודעת נהג נוסף כאמור תחייב את המנוי לכל דבר ועניין.


7.2. תנאי השימוש ותחזוקה ברכבים

בכל מקום בו מופיעה המילה "מנוי" בסעיף ‏7.2 זה, היא תיקרא "המנוי ו/או הנהג הנוסף" וההתחייבויות המופיעות בסעיף ‏7.2 זה יחולו הן על המנוי והן על הנהג הנוסף.

7.2.1. השימוש ברכב יתאפשר אך ורק למנוי ו/או הנהג הנוסף בהתאם לתנאי חוזה זה.

7.2.2. זכות השימוש ברכב הינה בלעדית למנוי ו/או לנהג הנוסף ואינה ניתנת להעברה. כמו כן, השימוש בכרטיס המנוי מיועד לבעל הכרטיס בלבד.

7.2.3. טרם השימוש ברכב, וכתנאי לשימוש ברכב, המנוי יבצע בדיקות ברכב באמצעות היישומון, ובאם היישומון אינו פעיל באמצעות טופס הבדיקה המצ"ב לחוזה כנספח ג'. באם המנוי מצא פגם ברכב, עליו לדווח על כך לחברה טרם השימוש ברכב, אחרת יחשב המנוי כמי שהצהיר כי הרכב נמצא במצב תקין וללא פגמים.

7.2.4. על המנוי להודיע מיידית לחברה על כל נזק, פנימי או חיצוני לרכב, שימצא ו/או ייגרם במהלך השימוש.

7.2.5. בגין כל נזק אשר ימצא לאחר החזרת הרכב ללא הודעה עליו בטרם עת, יוחזק המנוי האחרון שהשתמש ברכב כאשם בנזק האמור, וזאת אלא אם כן דיווח על מצב הרכב עם סיום השכרת הרכב, על ידי העלאת תמונות הרכב באפליקציה, וככל שמהדיווח עולה כי הנזק לא נגרם על ידו ו/או בעת שהרכב היה בשימושו.

7.2.6. חל איסור מוחלט על שימוש ברכב כדלקמן:

7.2.6.1. על ידי מי שאיננו בעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל בעת הנסיעה. מובהר בזאת, כי שימוש ו/או נהיגה ברכב ללא רישיון נהיגה בר תוקף בישראל כאמור הינם אסורים, ואינם מכוסים בכל כיסוי ביטוחי ו/או אחר. במקרה כאמור, כל חבות בגין נזק לגוף ו/או לרכוש, למנוי ו/או לנהג ו/או לצד שלישי ו/או לחברה, תחול אך ורק על המנוי, ואם המנוי אינו הנהג – על המנוי והנהג, שניהם ביחד וכל אחד לחוד.

7.2.6.2. בדרכים שאינן סלולות, בדרכי עפר או בכבישים שאינם ראויים לנהיגה בטוחה.

7.2.6.3. להסעת נוסעים בשכר ולהובלת מטען בשכר.

7.2.6.4. למרוצים ו/או למבחני מהירות ו/או לכל ספורט תחרותי אחר.

7.2.6.5. לגרירה או דחיפה של רכב נגרר.

7.2.6.6. להובלת חומרי נפץ.

7.2.6.7. להסעת נוסעים במספר העולה על המותר עפ"י רישיון הרכב או רישיון הנהג .

7.2.6.8. כאשר המנוי מצוי תחת השפעת סמים ו/או משקאות חריפים ו/או תרופות מכל מין וסוג, ובכל כמות כלשהי - העשויות להשפיע על עירנותו.

7.2.6.9. כאשר המנוי בעל מגבלה בריאותית או רפואית המונעת ממנו להחזיק ברישיון נהיגה ו/או לנהוג ברכב.

7.2.6.10. למטרות שאינן חוקיות.

7.2.6.11. להובלת בעלי חיים ו/או להכנסתם לרכב לכל שימוש אחר אלא אם צוין במפורש, בפרטי הרכב, באתר אחרת ואז יש לפעול לפי ההנחיות המפורטות באתר. אין באישור כזה באם יהיה כדי לבטל או לשנות את שאר ההתחייבויות וגם ברכבים כאלו ככל שיהיו, באם יהיו, חלה החובה להחזיר את הרכב נקי, ללא שערות ו/או ריחות וללא פגיעה ברכב ו/או בריפוד. למען הסר ספק, תוכנית ביטוח ביטול השתתפות עצמית לא תחול במקרה של נזק מסוג זה לרכב.

7.2.6.12. לנשיאת מטען על גבי הרכב.

7.2.7. השימוש ברכב מותר אך ורק בשטח מדינת ישראל ולפיכך חל איסור על שימוש ברכב:

7.2.7.1. מחוץ לשטח מדינת ישראל.

7.2.7.2. בשטח הרשות הפלסטינאית.

7.2.7.3. מעבר לקו הירוק פרט לשטח C ופרט לרמת הגולן.

7.2.8. תפעול הרכב יעשה עפ"י הוראות חוזה זה, לרבות נספחיו והמדריך למשתמש.

7.2.9. תדלוק.

7.2.9.1. את הרכב יש לתדלק אך ורק בדלק המוגדר בספר הרכב.

7.2.9.2. תדלוק הרכב יעשה כדלקמן:

7.2.9.2.1. על הרכב להכיל לפחות רבע מיכל דלק בכל רגע נתון.

7.2.9.2.2. כאשר כמות הדלק במיכל הדלק מתקרבת לרבע מיכל דלק, על המנוי לתדלק את מיכל הדלק ברכב באופן מלא.

7.2.9.2.3. החזרת הרכב לחברה עם פחות מרבע מיכל דלק תגרור אחריה קנס כמפורט בנספח א'.

7.2.10. בכל עת בה המנוי אינו עושה שימוש ברכב, הרכב יהיה נעול, כבוי עם מפתח מחוץ לסוויץ', חלונות סגורים, מראות סגורות/מקופלות ואורות כבויים.

7.2.11. המנוי וכל נהג נוסף מתחייבים לנהוג ברכב כמנהג בעלים זהיר השומר על רכושו כאילו היה זה רכבם הפרטי, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם שמירה על הרכב, ולעשות בו שימוש זהיר וסביר, על פי כל דין ובהתאם לתקנות התעבורה ולתנאי ההסכם; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המנוי וכל נהג נוסף מתחייבים בזאת - לא לגרום לכל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן, בין בזדון בין בחוסר אכפתיות ובין ברשלנות.


8. פרק ד' - הוראות כלליות להתקשרות

8.1. חובות ואחריות

8..1.1. המנוי יישא באחריות לכל פציעה, נזק גוף ו/או רכוש, לעצמו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות קנסות או אובדן שיגרמו בשל השימוש שייעשה, או שיתיר לאחר לעשות בהתאם להוראות חוזה זה, בכלי הרכב, החל מרגע פתיחת הרכב ועד לסיום הנסיעה במקום חניה מורשה בהתאם להוראות חוזה זה, לרבות נעילת כלי הרכב, וכן ביחס לכל פציעה, נזק לרבות קנסות או אובדן הנגרמים על ידי החניית כלי הרכב, והכל בכפוף להוראות כל דין.

8..1.2. כן יישא המנוי בכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לחברה ו/או למשכירת הרכב, לרבות אך לא רק, אבדן הכנסה, ימי השבתת הרכב, ירידת ערך, גרירה, אחסון, עלויות אדמיניסטרציה ועובדים וכל עלות, נזק או חסרון כיס אחרים שנגרמו, במישרין או בעקיפין, ממעשה או מחדל של המנוי ו/או הנהג בכלי הרכב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו ייעשה שימוש בכלי הרכב שלא בהתאם להוראות חוזה זה ו/או לדין, לא יחול כל כיסוי נזקים ו/או אבדן ו/או גניבה שייגרמו לרכב ו/או לחלקיו, לרבות כיסויים שרכש השוכר או שכלולים בדמי השכירות, והשוכר יישא במלוא הנזק שייגרם לרכב, חלפיו וחלקיו (כולל בגין אבדן ו/או גניבה) ו/או לצד ג'.

8..1.3. השימוש בשירותים ו/או בכלי הרכב הינו באחריות המנוי בלבד ולשימושו האישי בלבד. למען הסר ספק, אין המנוי רשאי להעביר או להרשות שימוש בחשבונו ו/או בכלי הרכב לכל צד ג' למעט נהג שצורף למנוי, וככל שיעשה כן (ומבלי להתיר פעולה כאמור) יישאו המנוי וצד ג' הנ"ל במלוא האחריות לכל פציעה ו/או נזק שיחולו.

8..1.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המנוי יישא באחריות לאובדן או לנזק אשר יגרמו על ידו במכוון או בשל רשלנותו.

8..1.5. המנוי מקבל על עצמו את האחריות לכל פציעה, נזק או אובדן הקשורים לאי-עמידתו בהתחייבויות בהתאם לחוזה זה ו/או הוראות החוק ו/או על פי כל דין.

8..1.6. החברה ומשכירת הרכב:

8..1.6.1. לא יישאו באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן הקשורים לשימוש המנוי בשירותים ו/או בכלי הרכב או להסתמכותו עליהם או לאי יכולתו להשיג גישה לשירותים ו/או להפעילם ו/או להשתמש בהם, והן לא תהיינה אחראיות לשום אובדן אחר הקשור לשימושו של המנוי בשירותים ו/או בכלי הרכב, אלא כנדרש לפי דין.

8..1.6.2. לא יישאו באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או גניבה של ציוד הנמצא בתוך ו/או על כלי הרכב.

8..1.6.3. לא יישאו באחריות בגין נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה וכל נזק ו/או פגיעה אחרת שתיגרם למנוי במהלך השימוש בכלי הרכב.

8..1.6.4. לא יישאו באחריות בגין כל נזק, אובדן ו/או גניבה אשר ייגרם לצד ג' בשל מעשה של המנוי ו/או הנהג הנוסף או כל הנוכח עימם.

8..1.6.5. לא יישאו באחריות בגין נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה וכל נזק ו/או פגיעה אחרת שתיגרם כתוצאה מאי זמינות כלי הרכב, לרבות בשל אי החזרת רכב במועד על ידי מנוי שביצע בו נסיעה קודמת.

8..1.6.6. לא יישאו באחריות בגין נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה וכל נזק ו/או פגיעה אחרת שתיגרם כתוצאה משימוש בכל אביזר נלווה ו/או מתקן המצוי על גבי כלי הרכב.

8..1.6.7. לא יישאו באחריות בגין נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה ו/או כל נזק ו/או פגיעה אחרת שתיגרם לעמדת טעינה חשמלית או עמוד חניה.

8..1.7. המנוי וכרטיס המנוי:

8..1.7.1. כל אחד מבין המנוי והנהג הנוסף מתחייב לשמור על כרטיס המנוי, ולדווח ישירות לחברה מרגע היוודע על אובדן כרטיס המנוי.

8..1.7.2. הכרטיס הינו רכוש החברה, הוא ניתן למנוי ו/או לנהג הנוסף באופן אישי ואינו ניתן להעברה.

8..1.7.3. המנוי ישא באחריות מלאה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף וכל נזק אחר אשר יגרם לכלי הרכב מרגע פתיחת הנעילה של כלי הרכב ועד תום השימוש בכלי הרכב, חנייתו, לרבות (ומבלי להגביל) באחריות בגין נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה ו/או כל נזק ו/או פגיעה אחרת שתיגרם לעמדת טעינה חשמלית או עמוד חניה.

8..1.7.4. המנוי ישא באחריות מלאה בגין כל שימוש בכרטיס המנוי ו/או היישומון, לרבות שימוש בכרטיס המנוי ו/או היישומון שלא ע"י בעל הכרטיס/המכשיר בו מותקן היישומון.

8..1.8. החברה מבהירה בזה, כי היא לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר עם הימצאו או אי הימצאו של כיסא בטיחות לילד ברכב, כמו גם בגין אופן חיבורו או התקנתו או שימושו על ידי המנוי, שייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מתאונה ו/או בלאי של כיסא הבטיחות ו/או בעצם ההתקנה והשימוש בכיסא הבטיחות, ככל שיימצא ברכב. המנוי מתחייב לציית באופן קפדני להוראות השימוש וההתקנה של כיסא הבטיחות, הנמצאות בספר הרכב ובאתר החברה, ולהקפיד על עמידה בתנאי השימוש בכיסא בהתאם למשקל וגיל הילד כפי שמפורט בהוראות הכיסא ובחוק. כמו-כן, החברה לא תהיה אחראית בגין נזק – כולל נזק לא מכוון או עקיף – הנובעים מהשימוש בכיסא הבטיחות או מאי היכולת לעשות בו שימוש.


9. שיפוי

9.1. המנוי מסכים לשפות את החברה ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלה בגין כל תביעה, דרישה, אובדן, חבות והוצאה (כולל הוצאות משפטיות סבירות) הנובעים מתוך או הקשורים אל:

9.2. השימוש שלו בשירותים ו/או בכלי הרכב;

9.3. הפרת התנאים הקבועים בחוזה זה ולפי כל דין לרבות קנסות;

9.3.1. הפרה של זכויות צד שלישי כלשהו, כולל אלו שנפגעו בתאונות.


10. בטחונות

10.1. כבטוחה לקיום חיובי המנוי על פי חוזה זה, תבוצע "עסקה ללא חיוב" (שריון סכום מתוך מסגרת כרטיס האשראי של המנוי) על חשבון כרטיס האשראי של המנוי על פי מכלול פרמטרים (מסלול שירות נבחר, דרגת רכב, מסגרת אשראי וכו') כפי שיקבע על ידי החברה מעת לעת (להלן: "הסכום המשוריין"). מובהר כי החברה תהיה רשאית לבצע בדיקת מסגרת לכל מנוי בכל עת. הסכום המשוריין לא יעלה בכל מקרה על סכום השריון הקבוע בנספח א'.

10.2. בחתימתו על חוזה זה, כל מנוי חדש, המצטרף לשירות החל מיום 7/11/2022, מאשר לחברה לתפוס מסגרת בכרטיס האשראי של המנוי בסך של עד 2,000 ₪, וזאת לתקופה קצובה של 30 יום ממועד הצטרפות המנוי החדש לשירות.

10.3. גובה ההשתתפות העצמית במקרה של תאונה/נזק בה מעורב הרכב נקבעת מראש ובהתאם לסיווג (CLASS) הרכב (כפי שמפורט באתר) כאשר במועד חתימת חוזה זה ההשתתפות העצמית הינה כמפורט בטבלה שבנספח א'.