חוזה הצטרפות לשירותי החברה – מנוי פרטי ועסקי:

בין:

1. המנוי, בהתאם לפרטיו אשר מופיעים בתחתית חוזה זה.


לבין:

2. חברת גוטו גלובל מוביליטי בע"מ (לשעבר קאר2גו בע"מ), ח.פ. 514145036, רח' לינקולן 20, ת"א.

טל: *8255.פקס: 03-5220523, דוא"ל: info.il@gotoglobal.com (להלן: "החברה")


1. כללי

1.1. המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.

1.2. כותרות חוזה זה לרבות כותרות המשנה, נכתבו לצורך נוחיות בלבד ואין לעשות בהם שימוש לפרשנות ו/או הבנת חוזה הצטרפות זה ו/או לאומד דעת הצדדים באשר אליו.

1.3. במסמכי החוזה, לשון יחיד תכלול גם את צורת הרבים, לשון מין מסוים תתייחס אף למין האחר, והתייחסות לאדם, במשמע, תתייחס אף לכל תאגיד או ישות משפטית אחרת.

1.4. למונחים שלהלן תינתן במסמכי החוזה הפרשנות ו/או המשמעות הנקובה לצדם, כמפורט להלן אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין:

1.4.1. מסמכי החוזה: חוזה זה לרבות נספחיו כמפורט בסעיף ‎2 להלן.

1.4.2. מנוי: מבקש, אשר פרטיו מופיעים בתחתית חוזה זה ו/או בטופס בקשת ההצטרפות, שזכאותו לקבלת השירותים אושרה על ידי החברה.

1.4.3. כרטיס מנוי: אמצעי גישה, בין בכרטיס חכם, בין ביישומון (אפליקציה סלולרית) ובין בכל אמצעי אחר, שיונפק על שם המנוי, אשר יאפשר למנוי להשתמש בשירות.

1.4.4. האופניים: אופניים של החברה אשר משמשות את מערך שיתוף האופניים המיועד לשימוש המנויים.

1.4.5. הרכב: רכב מערך שיתוף הרכבים המיועד לשימוש המנוי.

1.4.6. כלי הרכב: הרכב, האופניים וכל כלי תחבורה נוסף שהחברה תעמיד למנוייה להשכרה שיתופית במסגרת חוזה זה, לרבות קורקינט/escooter, אופניים חשמליים וכיו"ב.

1.4.7. מודל לנסיעה הלוך ושוב: רכב מערך השירות המסומן בגל אדום ומיועד לנסיעות מעגליות (קרי- החזרת הרכב לאותה חניה ייעודית ממנה נלקח הרכב על ידי המנוי).

1.4.8. מודל לנסיעה לכיוון אחד: רכב מערך השירות המסומן ביישומון כמיועד לנסיעות בכיוון אחד, מנקודה לנקודה (קרי- לקיחת הרכב מחניה ייעודית והחזרתו לחניה ייעודית מותרת בהתאם למסומן ביישומון).

1.4.9. אתר האינטרנט: אתר האינטרנט של החברה (לרבות אתר מותאם סלולר), אשר כתובתו האלקטרונית הינה: https://gotoglobal.com/he/goto-israel/, או כפי שתהיה מעת לעת.

1.4.10. יישומון: אפליקציה/ות סלולריות של החברה בקשר עם השימוש במערכי שיתוף כלי הרכב, כפי שיהיו מעת לעת.

1.4.11. מדריך למשתמש: מדריך המיועד למנוי הקובע את התחייבויות המנוי בקשר עם השימוש ברכבים (והכל- בהתאם לסוג הרכב בו עושה המנוי שימוש – רכב לנסיעה הלוך חזור או רכב לנסיעה לכיוון אחד, לפי העניין) ו/או האופניים ו/או השירות, ובכפוף לאמור בחוזה זה, כפי שיעודכן מדי פעם בפעם על ידי החברה. הנוסחים המעודכנים ביותר של המדריכים למשתמש (מדריכי How2Go), מפורסמים באתר האינטרנט.

1.4.12. מסלול שירות: אחד ממסלולי השירות, ככל שיהיו, כפי שיעודכנו מעת לעת ויפורטו באתר האינטרנט.

1.4.13. משכירת הרכב: משמעו החברה או כל חברה להשכרת רכב עמה החברה תתקשר לצורך מתן השירותים על פי חוזה זה.

1.4.14. נהג נוסף: משמעו נהג שהמנוי ביקש להכלילו במסגרת השירותים הניתנים תחת חוזה זה, אשר פרטיו יימסרו לחברה על ידי המנוי ויאושרו על ידיה. במנוי פרטי ניתן להוסיף עד שני נהגים נוספים מלבד הנהג שהינו בעל המנוי. הנהג הנוסף יכול להיות רק מקרבה ראשונה של המנוי. במקרה ומדובר בבני זוג שאינם נשואים יש צורך בהצגת תעודת ידועים בציבור ו/או הוכחה למגורים משותפים. במנוי עסקי אין מגבלה על כמות ו/או קרבה ראשונה של הנהג הנוסף, ובלבד שהנהג הנוסף הינו עובד של המנוי העסקי.

1.4.15. תקופת השכרת רכב: התקופה שתחילתה עם שחרור נעילת הרכב (על ידי העברת כרטיס המנוי בממשק הקרבה שברכב או באמצעות היישומון) ("מועד תחילת השכרת רכב") וסיומה בהחזרת הרכב לחניה הייעודית בהתאם למודל הנסיעה אליו משוייך הרכב, במועד המאוחר מבין: (א) מועד נעילת הרכב ושחרור הרכב על ידי לחיצה ביישומון ו/או בכפתור הרכב על סיום הזמנה (על ידי העברת כרטיס המנוי בממשק הקרבה שברכב או באמצעות היישומון) או (ב) במועד שננקב בהזמנה שעשתה על ידי המנוי ("מועד סיום השַַכרת הרכב), לפי העניין. מובהר, כי התקופה בגינה מתבצע התשלום בגין השכרת הרכב מחושבת בהתאם לאמור בהוראות חוזה זה ובאופן נפרד ונבדל מתקופת השכרת הרכב. למעט במודל הנסיעה לכיוון אחד, ככל שמועד סיום השכרת הרכב מתאחר מבלי שהוארך מראש על ידי המנוי, המנוי יחויב בעמלת איחורים כמפורט בנספח א' המצ"ב.

1.4.16. השירות / שירותים: (1) שירות מערך שיתוף הרכבים אשר בעיקרו יאפשר השכרת רכב למנוי, לפרקי זמן משתנים, מכל מקום חניה (כהגדרתו להלן) וחזרה אל מקום החניה המותר (כהגדרתו להלן)., (2) שירות מערך שיתוף האופניים אשר בעיקרו יאפשר השכרת אופניים מכאניים או חשמליים למנוי, לפרקי זמן משתנים, ו- (3) שירות מערך שיתוף כלי רכב אחרים (דהיינו שאינם רכב ואופניים) אשר בעיקרו יאפשר השכרת של כלי רכב כאמור למנוי, לפרקי זמן משתנים. החברה אינה מתחייבת לזמינות חניות ו/או כלי רכב כלשהם, לרבות לא לסוג רכב מסוים, באזור כלשהו ו/או בזמן כלשהם. השירותים כוללים גם את האפליקציה, אתר האינטרנט, ושירותי החברה בקשר עם האמור לעיל.

1.4.17. מערכת: מערכת ממוחשבת אשר באמצעות הזמנה דרך האתר האינטרנט ו/או היישומון, מתעדת, בין היתר, את מועד הזמנת השירות, זמן השימוש על ידי המנוי, המרחק, המקום ונתונים רלוונטיים נוספים בקשר לשימוש שעשה המנוי בשירות ומתיעוד זה נגזר אופן חיוב המנוי, בכפוף למסלול השירות אליו המנוי משויך וסוג השירות והמודל בו השתמש המנוי.

1.5. זכאות המנוי לקבלת השירותים (כהגדרתם בחוזה זה), כפופה, בין היתר לעמידתו בתנאים המפורטים בחוזה זה. המנוי נדרש לקרוא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן הם מהווים חוזה מחייב בינו לבין החברה.

1.6. חרגה החברה מהוראות חוזה זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

1.7. הרישומים במחשבי החברה בקשר עם השירותים ו/או בדבר הפעולות המתבצעות דרך אתר האינטרנט ו/או היישומון ו/או המערכת יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

1.8. בכל הנוגע לקישוריות (להלן: "לינקים") לאתרים אחרים המופיעות באתר האינטרנט, החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם.


2. נספחים:

כל הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, וזאת בין אם הם מצורפים לו ובין שאינם מצורפים:

2.1. נספח א' - נספח מסלולי השירות, עלויות ושירותים נלווים (כפי שמפורסם באתר האינטרנט, כפי שיעודכן ע"י החברה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי);

2.2. נספח ב' - מדריך למשתמש (כפי שמפורסם באתר האינטרנט, כפי שיעודכן מדי פעם בפעם), בהתאם למודל השירות ולסוג הרכב בו המנוי עושה שימוש, קרי- רכב מונע דלק או רכב חשמלי, אופניים מכאניים, אופניים חשמליים, קורקינט חשמלי לפי העניין.

2.3. נספח ג' - טופס בדיקת רכב לפני תחילת נסיעה (ביישומון ו/או ברכב ובלית ברירה אחרת, באישור מוקד השירות).

2.4. נספח ד' – הצהרה נהג זר (ישלח במייל על ידי נציג שירות).


3. מהות ההתקשרות ומסלולי השירות

3.1. חוזה זה מהווה הסכם רישום לשירות, קרי שכירת כלי רכב עפ"י שעות ו/או דקות ו/או שניות, המוצע על ידי החברה, באמצעותה או באמצעות משכירת הרכב, במסגרתו תאפשר החברה למנוי, השכרת כלי רכב פנויים, בכפוף לזמינותם, לפרקי זמן משתנים שהגדיר מראש.

3.2. חוזה זה יחול בשינויים המתחייבים וככל שלא נקבע אחרת במפורש בחוזה זה, על כל שירות עתידי שיוצע על ידי החברה.

3.3. ההשכרה תחל במקום החניה או ממקום המצאם של כלי הרכב, כפי שבחר המנוי מראש באמצעות המערכת.

3.4. סיום הנסיעה והחזרת הרכב יהיו באותו מקום חניה או לחניה ייעודית אחרת בהתאם לסוג הרכב ומודל השימוש בו המנוי עושה שימוש (כל אחד מהם: "מקום חניה מותר"), סיום הנסיעה באופניים ו/או בכלי רכב אחר (שאינו רכב) יהיה בכל מקום בו אין איסור על חניית כלי הרכב האמור, בכפוף לאמור בחוזה זה ובפרט בפרק ב' לעניין שכירות אופניים ובפרק ג' לעניין שכירות אופניים חשמליים.

3.5. תמורת השירותים ישלם המנוי את הסכומים כאמור בסעיף ‎6 ובכפוף לאמור בחוזה זה על נספחיו.

3.6. לגבי רכבים, מסלול השירות אותו בחר המנוי הינו כנקוב בנספח א'. המנוי יוכל לעבור מסלול שירות מעת לעת מבין מסלולי השירות המפורטים באתר האינטרנט, ובתנאי שהמסלול המבוקש פתוח להרשמות חדשות. החברה תהיה רשאית לעדכן את מסלולי השירות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בהודעה מראש כאמור בסעיף ‏2.1.

3.7. מובהר כי אפשרות להשכרת כלי הרכב כפופה לזמינותם. החברה תנסה לספק שירות אמין ולהבטיח את זמינות כלי הרכב, אולם לעיתים לא תהיה אפשרות להפעיל את השירות במלואו או בחלקו, מסיבות שאינן בשליטת החברה.


4. תקופת החוזה

4.1. תקופת החוזה הנה זו הנקובה בנספח מסלול שירות, עלויות ושירותים נלווים (נספח א'). בסוף כל תקופת חוזה יתחדש המנוי ותקופת החוזה תוארך באופן אוטומטי לפרקי זמן נוספים זהים, וזאת אלא אם הודיע המנוי על רצונו לסיים את ההתקשרות ו/או להקפיא את המנוי בהתאם לסעיף ‎18.11.

4.2. סיום ההתקשרות על ידי המנוי טרם חלפה תקופת החוזה כאמור בסעיף ‎4.1, תיעשה על ידי מסירת הודעת ביטול אשר תכלול את שם המנוי, מספר ת.ז./ מספר ח.פ. (לפי העניין) וארבעת הספרות האחרונות של כרטיס האשראי עמו משלם המנוי ותימסר באמצעות אחד מאלה, לפי בחירת המנוי (להלן: "הודעת הביטול"):

4.2.1. בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק של החברה, וזאת לפי פרטי החברה המופיעים לעיל.

4.2.2. בכתב – באתר האינטרנט וכן בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, וזאת לפי פרטי החברה המופיעים באתר האינטרנט של החברה.

4.3. סיום ההתקשרות יכנס לתוקפו שלושה (3) ימי עסקים לאחר קבלת הודעת הביטול במשרדי החברה, ואם נמסרה בדואר רשום - שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב המנוי במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול (להלן: "מועד הביטול"). מובהר בזאת, כי סיום ההתקשרות לא יחול ביחס לשירותים שניתנו טרם מועד הביטול.

4.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התקשרותה עם המנוי על פי חוזה זה בכל עת וללא הודעה מראש.

4.5. עם סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, המנוי יחזיר את כרטיס המנוי לחברה.


5. תשלום עקב ביטול השירות

5.1. בהתאם למפורט בנספח א' (נספח מסלול השירות, עלויות ושירותים נלווים), ובכפוף לכל דין, המנוי לא יהיה זכאי להחזרים, והכל בהתאם לתנאי מסלול השירות אליו משויך המנוי.


6. תמורת השירותים, השירותים הנלווים ואופן התשלום

6.1. התמורה המוסכמת בגין השירותים והשירותים הנלווים, כפי שכל אלה יוגדרו בנספח א' לחוזה, תהיה זו הנקובה בנספח א' האמור.

6.2. כל המחירים המצוינים בחוזה זה, על נספחיו, כוללים מע"מ אלא אם צויין במפורש אחרת.


פרק א' – הוראות מיוחדות לשירות מערך שיתוף הרכבים


7. הזמנת רכב; שינוי הזמנה וביטול הזמנת רכב

7.1. המנוי או הנהג הנוסף יוכל להזמין את השירות בכל עת, באמצעים שיועמדו על ידי החברה לצורך ביצוע הזמנה כאמור ובאופן הקבוע בסעיף ‎7.2 להלן.

7.2. אופן ביצוע הזמנה:

7.2.1 לצורך שימוש ברכבים המשמשים לנסיעה הלוך חזור, ההזמנה תתבצע באמצעות היישומון או על ידי פניה טלפונית לנציג שירות הלקוחות של החברה, אולם החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אמצעים לביצוע הזמנות מעת לעת והיא תעדכן את המנויים בנדון באמצעות היישומון ו/או באתר האינטרנט ו/או בהודעה שתמסור למנויים.

7.2.2 לצורך שימוש ברכבים המשמשים לנסיעה לכיוון אחד, ההזמנה תתבצע באמצעות היישומון או על ידי פניה טלפונית לנציג שירות הלקוחות של החברה ותתקבל בהתאם לזמינות הרכבים במיקומים הרלוונטיים באותה עת. במודל זה ניתן לשריין הזמנה של הרכב במיקום הרצוי למשך 15 דקות ואי הגעה לרכב בתוך פרק הזמן הנ"ל יביא לביטולה האוטומטי של ההזמנה, על כל המשתמע מכך. שריון הזמנה לפרק זמן של 15 דקות נוספות אפשרי, אולם הוא כרוך בתשלום נוסף, כקבוע בנספח א' המצ"ב. בסיום ההזמנה, על המנוי להחנות את הרכב במקום חניה פנוי הייעודי לרכבי מודל זה.

7.3. באחריותו הבלעדית של המנוי להתאים את הזמנת כלי הרכב בהתאם לצרכיו, לרבות בכל הנוגע לשימוש ברכבים חשמליים אשר מוגבלים בטווח נסיעתם ובשים לב לסעיף ‎8.10 על תתי סעיפיו לעיל, והמנוי מוותר על כל טענה בדבר אי התאמה אודות הזמנה שביצע.

7.4. שינוי הזמנה, קיצור, הארכה וביטול יהיה כרוך בתשלום בהתאם למסלול ולמודל אליו משויך המנוי ו/או ההזמנה, כפי שמפורט בנספח א'.

7.5. מובהר, כי שינוי בהזמנה יכול שיינתן על ידי מי מבין הנהגים הנוספים שתחת המנוי ומבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה זה, הודעת נהג נוסף כאמור תחייב את המנוי לכל דבר ועניין.


8. תנאי השימוש ותחזוקה ברכבים

בכל מקום בו מופיעה המילה "מנוי" בסעיף ‎8 זה, היא תיקרא "המנוי ו/או הנהג הנוסף" וההתחייבויות המופיעות בסעיף ‎8 זה יחולו הן על המנוי והן על הנהג הנוסף.

8.1. השימוש ברכב יתאפשר אך ורק למנוי בהתאם לתנאי חוזה זה.

8.2. זכות השימוש ברכב הינה בלעדית למנוי ו/או לנהג הנוסף ואינה ניתנת להעברה. כמו כן, השימוש בכרטיס המנוי מיועד לבעל הכרטיס בלבד.

8.3. טרם השימוש ברכב, וכתנאי לשימוש ברכב, המנוי יבצע בדיקות ברכב באמצעות היישומון, ובאם היישומון אינו פעיל באמצעות טופס הבדיקה המצ"ב לחוזה כנספח ג'. באם המנוי מצא פגם ברכב, עליו לדווח על כך לחברה טרם השימוש ברכב, אחרת יחשב המנוי כמי שהצהיר כי הרכב נמצא במצב תקין וללא פגמים.

8.4. על המנוי להודיע מיידית לחברה על כל נזק, פנימי או חיצוני לרכב, שימצא ו/או ייגרם במהלך השימוש.

8.5. בגין כל נזק אשר ימצא לאחר החזרת הרכב ללא הודעה עליו בטרם עת, יוחזק המנוי האחרון שהשתמש ברכב כאשם בנזק האמור, וזאת אלא אם כן דיווח על מצב הרכב עם סיום השכרת הרכב, על ידי העלאת תמונות הרכב באפליקציה, וככל שמהדיווח עולה כי הנזק לא נגרם על ידו ו/או בעת שהרכב היה בשימושו.

8.6. חל איסור מוחלט על שימוש ברכב כדלקמן:

8.6.1. על ידי מי שאיננו בעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל בעת הנסיעה. מובהר בזאת, כי שימוש ו/או נהיגה ברכב ללא רישיון נהיגה בר תוקף בישראל כאמור הינם אסורים, ואינם מכוסים בכל כיסוי ביטוחי ו/או אחר. במקרה כאמור, כל חבות בגין נזק לגוף ו/או לרכוש, למנוי ו/או לנהג ו/או לצד שלישי ו/או לחברה, תחול אך ורק על המנוי, ואם המנוי אינו הנהג – על המנוי והנהג, שניהם ביחד וכל אחד לחוד.

8.6.2. בדרכים שאינן סלולות, בדרכי עפר או בכבישים שאינם ראויים לנהיגה בטוחה.

8.6.3. להסעת נוסעים בשכר ולהובלת מטען בשכר.

8.6.4. למרוצים ו/או למבחני מהירות ו/או לכל ספורט תחרותי אחר.

8.6.5. לגרירה או דחיפה של רכב נגרר.

8.6.6. להובלת חומרי נפץ.

8.6.7. להסעת נוסעים במספר העולה על המותר עפ"י רישיון הרכב או רישיון הנהג .

8.6.8. כאשר המנוי מצוי תחת השפעת סמים ו/או משקאות חריפים ו/או תרופות מכל מין וסוג, ובכל כמות כלשהי - העשויות להשפיע על עירנותו.

8.6.9. כאשר המנוי בעל מגבלה בריאותית או רפואית המונעת ממנו להחזיק ברישיון נהיגה ו/או לנהוג ברכב.

8.6.10. למטרות שאינן חוקיות.

8.6.11. להובלת בעלי חיים ו/או להכנסתם לרכב לכל שימוש אחר אלא אם צוין במפורש, בפרטי הרכב, באתר אחרת ואז יש לפעול לפי ההנחיות המפורטות באתר. אין באישור כזה באם יהיה כדי לבטל או לשנות את שאר ההתחייבויות וגם ברכבים כאלו ככל שיהיו, באם יהיו, חלה החובה להחזיר את הרכב נקי, ללא שערות ו/או ריחות וללא פגיעה ברכב ו/או בריפוד. למען הסר ספק, תוכנית ביטוח ביטול השתתפות עצמית לא תחול במקרה של נזק מסוג זה לרכב.

8.6.12. לנשיאת מטען על גבי הרכב.

8.7. השימוש ברכב מותר אך ורק בשטח מדינת ישראל ולפיכך חל איסור על שימוש ברכב:

8.7.1. מחוץ לשטח מדינת ישראל.

8.7.2. בשטח הרשות הפלסטינאית.

8.7.3. מעבר לקו הירוק פרט לשטח C ופרט לרמת הגולן.

8.8. תפעול הרכב יעשה עפ"י הוראות חוזה זה, לרבות נספחיו והמדריך למשתמש.

8.9. תדלוק (למעט ביחס לרכבים חשמליים):

8.9.1. את הרכב יש לתדלק אך ורק בדלק המוגדר בספר הרכב.

8.9.2. תדלוק הרכב יעשה כדלקמן:

8.9.2.1. על הרכב להכיל לפחות רבע מיכל דלק בכל רגע נתון.

8.9.2.2. כאשר כמות הדלק במיכל הדלק מתקרבת לרבע מיכל דלק, על המנוי לתדלק את מיכל הדלק ברכב באופן מלא.

8.9.2.3. החזרת הרכב לחברה עם פחות מרבע מיכל דלק תגרור אחריה קנס כמפורט בנספח א.

8.10. הטענה חשמלית (חל רק ביחס לרכבים חשמליים):

8.10.1. בחלק ממקומות החניה הייעודיים מותקנות עמדות הטענה חשמליות.

8.10.2. מנויי החברה שעושים שימוש ברכבים חשמליים אינם מחוייבים לחבר את הרכב לעמדת הטעינה ולהטעינו בגמר השימוש ברכב, אולם במידה ויעשו כן הם עשויים לקבל הטבה לשימוש עתידי בשירותי החברה, בהתאם לקבוע בנספח א' לחוזה זה.

8.10.3. בסיום הנסיעה (בקבלת אישור לסיום הנסיעה באפליקציה), על סוללת הרכב להיות טעונה כך שתספיק ללפחות 15 קילומטר נסיעה נוספים.

8.10.4. כאשר צריכת הסוללה יורדת ומספיקה לפחות מ-15 קילומטר, על המנוי להשיב את הרכב למקום חניה המסומן לרכבי המערך בלבד שיש בו עמדת טעינה. ככל שהרכב יוחזר עם סוללה של פחות מ-15 קילומטר לנסיעה הבאה, למקום שבו אין עמדת טעינה המתאימה לרכב הדבר יגרור חיוב, כפי שמפורט בנספח א'.

8.11. בכל עת בה המנוי אינו עושה שימוש ברכב, הרכב יהיה נעול, כבוי עם מפתח מחוץ לסוויץ', חלונות סגורים, מראות סגורות/מקופלות ואורות כבויים.

8.12. המנוי וכל נהג נוסף מתחייבים לנהוג ברכב כמנהג בעלים זהיר השומר על רכושו כאילו היה זה רכבם הפרטי, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם שמירה על הרכב, ולעשות בו שימוש זהיר וסביר, על פי כל דין ובהתאם לתקנות התעבורה ולתנאי ההסכם; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המנוי וכל נהג נוסף מתחייבים בזאת - לא לגרום לכל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן, בין בזדון בין בחוסר אכפתיות ובין ברשלנות.


פרק ב' – הוראות מיוחדות למערך שיתוף האופניים המכאניים


9. גישה לאופניים; נעילה

9.1. האופניים ניתנים לאיתור, להזמנה, לשחרור ולשימוש רק כאשר המנוי מחובר לחשבון ביישומון. האופניים משתחררים באמצעות סריקת קוד ה-QR המצוי על האופניים.

9.2. נעילת האופניים וסיום הנסיעה (והחיוב בגינה) מתבצעים בצורה ידנית על ידי נעילת הגלגל האחורי ובאמצעות היישומון.

9.3. החברה אינה יכולה להבטיח תמיד זמינות אופניים במרחק סביר.

10. חיובים

10.1. זמן ההשכרה לחיוב יתחיל מרגע שחרור האופניים ויסתיים בנעילתם ובסיום הנסיעה ביישומון (בהתאם לסעיף ‎9.2 לעיל).

10.2. המנוי יחויב בגין כל נסיעה על האופניים בהתאם לרשימת התעריפים והמחירים שבנספח א'. המחירים זמינים ביישומון ובאתר החברה. שימוש באופניים מהווה הסכמה למחירים.

10.3. אם האופניים אובדים או נגנבים במהלך הנסיעה, על המנוי להודיע על כך למשטרה ולהודיע לחברה על כל מספר תלונה/תיק משטרתי הנמסר לו על-ידי המשטרה. בגין אובדן או גניבת האופניים החברה תהא רשאית לחייב את המנוי עד לסכום מירבי כאמור בנספח א' ובאתר החברה.

10.4. אם האופניים ניזוקים במהלך הנסיעה על המנוי לדווח על הנזק לחברה בהקדם האפשרי בו ניתן לעשות זאת באופן בטוח, וזאת באמצעות האפליקציה או באימייל לכתובתinfo.il@gotoglobal.com . בהתאם להיקף הנזק לאופניים, החברה תהא רשאית לחייב את המנוי עד לסכום מירבי כאמור בנספח א' ובאתר החברה.

10.5. בגין חניה אסורה יחול חיוב בהתאם לסכומים שמפורסמים בנספח א' ובאתר החברה.


11. תנאי השימוש באופניים:

11.1. המנוי אחראי באופן אישי לאופניים במשך כל הנסיעה (מהרגע שהמנוי משחרר את האופניים ועד לרגע שהמנוי נועל את האופניים).

11.2. המנוי מתחייב להשתמש באופניים כשהוא כשיר ומסוגל לרכב על אופניים ולהפעילם בדרכים, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים כדי להגן על עצמו, בין היתר, באמצעות שימוש בקסדת אופניים וביגוד מגן ומחזיר אור, ו/או כל אמצעי אחר כדין.

11.3. המנוי מצהיר בזאת כי הוא מודע באופן מלא לכך שלפי פקודת התעבורה התשכ"א-1961 ("פקודת התעבורה"), בין היתר חבישת קסדת מגן בעת הרכיבה על אופניים הינה חובה, להוציא מבוגרים (כמוגדר בפקודת התעבורה) המשתמשים באופניים בדרך עירונית, לצורך פעילות שאינה בעיקרה פעילות ספורט.

11.4. מבוגרים שהינם הורים, אפוטרופסים או מטפלים בקטין מצהירים כי לא יאפשרו לקטין להפר את הוראות פקודת התעבורה ו/או כל דין, לרבות ביחס לחבישת קסדה, כאמור לעיל והם מצהירים כי הם חבים ויחובו בכל חבויות הקטין לכל דבר ועניין.

11.5. בנוסף על המנוי:

11.5.1. לציית לתנאים אלו ולכל הדינים והתקנות החלים, לרבות פקודת התעבורה;

11.5.2. להתוודע לאופן הפעלת האופניים לפני תחילת הנסיעה;

11.5.2.1. לבדוק טרם תחילת נסיעת המנוי כי האופניים (לרבות, הצמיגים, הבלמים, האוכף, האורות, השלדה והפעמון) כשירים לדרך ובטוחים;

11.5.2.2. לסיים את הנסיעה ואת השימוש באופניים באופן מיידי במקרה שישנו פגם טכני כלשהו או נזק אחר כלשהו באופניים, בתחילת הנסיעה או בכל שלב במהלך הנסיעה. על כל הפגמים והנזקים כאמור יש לדווח לחברה באמצעות האפליקציה בהזדמנות הראשונה בה הדבר מתאפשר באופן בטוח;

11.5.3. לרכב אך ורק בשבילים ובדרכים המיועדים לרכיבה על אופניים בהתאם לחוקים ולתקנות החלים;

11.5.4. לציית לכל תמרורי התנועה וסימני התנועה;

11.5.5. להשתמש באופניים באופן זהיר, סביר, מתחשב ואחראי ולנהוג בהם כמנהג בעלים זהיר השומר על רכושו, על פי כל דין;

11.5.6. לשמור על האופניים באופן סביר ולא לגרום לכל נזק ו/או קלקול בין בזדון, בין בחוסר אכפתיות ובין ברשלנות;

11.5.7. לוודא שכל הטובין והחפצים המובלים מהודקים ו/או מאובטחים בצורה אפקטיבית ובכל עת; וכן

11.5.8. לנעול את האופניים כאשר הם לא בשימוש.

11.6. על המנוי להימנע:

11.6.1. מלנעול או לקשור את האופניים לחפץ או לנכס כלשהו במהלך הנסיעה;

11.6.2. מלהשאיר את האופניים ללא השגחה, אף למשך זמן קצר;

11.6.3. מלהשתמש באופניים כדי להפעיל שירות שליחים או עסק כלשהו אחר;

11.6.4. מלתת, להשאיל או למכור את האופניים לכל אדם אחר או להתיר לאדם אחר כלשהו להשתמש באופניים;

11.6.5. מלהזיק, להשחית, להרוס את האופניים או לחבל בהם;

11.6.6. מלרכב על האופניים עם יותר מאדם אחד (כולל המנוי/הרוכב עצמו) בכל פעם;

11.6.7. מלהוסיף או להצמיד אביזרים או נגררים לאופניים;

11.6.8. מלהוביל בסל האופניים, מטען שמשקלו עולה על יותר מ-10 קילוגרמים; חפץ החורג מגבולות הסל; כל בעל חיים, ילדים או אדם אחר; חומרים מסוכנים, מזיקים או דליקים או כל חפץ אחר שעלול לגרום פגיעה בך או להזיק לאופניים או להזיק או לפגוע בכל אדם אחר;

11.6.9. מלהשתמש באופניים בצורה הגורמת או העלולה לגרום לפציעה, להטרדה, לחרדה או מצוקה לאחרים;

11.6.10. מלהשתמש באופניים במקרה של רוח חזקה או מזג אוויר סוער;

11.6.11. מלהשתמש באופניים תחת השפעת סמים או אלכוהול; וכן

11.6.12. מלהעביר או להזיז את האופניים או כל חלק מהם לכל אזור באמצעים אחרים מלבד מאשר רכיבה על האופניים בהתאם לחוקים ולתקנות החלים, בין אם האופניים נעולים או בין אם לאו.

11.7. בעת חניית האופניים עליך לציית לכל החוקים והתקנות החלים. המנוי מתחייב להשאיר את האופניים במיקום בולט וגלוי לעוברים ושבים, מבלי שהם יגרמו להפרעה או לסיכון למשתמשים אחרים בדרך. על המנוי להשתמש במתקן לאופניים או במתקני חניה אחרים במידת האפשר ולקבע את האופניים כך שהם לא ייפלו ו/או יהוו סיכון או הפרעה. בפרט, אסור להחנות אופניים:

11.7.1. על או לצד דרך במיקום מסוכן;

11.7.2. צמוד לרמזור או תמרור;

11.7.3. צמוד למכונות לממכר כרטיסי חניה או מוני חניה;

11.7.4. על מדרכות באופן שחניית האופניים בהן מצמצמות את רוחב המדרכה לכדי פחות מ-1.5 מטר; וכן

11.7.5. לפני או בסמוך ליציאות חירום או מעברים למקרי שריפה

11.7.6. בכל מקום פרטי אשר מונע גישה חופשית למשתמשים אחרים לשימוש באופניים.

11.8. בנוסף להוראות סעיף 11.7, בתחום השיפוט של עירייה/רשות מקומית שתקבע כללים בנוגע למקומות חניה לאופניים, באזורים שגבולותיהם הם כמופיע ביישומון, חניית האופניים מותרת אך ורק באזורים המיועדים לכך (החניה בתוך מסגרת המסומנת בצבע לבן על הכביש/ מדרכה עם ציור של אופניים וקורקינט) ואשר מסומנים באפליקציה באות 'P' (או סימון אחר שיוגדר ביישומון).

11.9. המנוי מצהיר ומתחייב לקיים את כל תנאי סעיף 11 על תתי סעיפיו, וכן את נספח ב' (שעניינו הוראות השימוש) כפי שיעודכן מעת לעת. ככל שלא יפעל המנוי לפיהם, בגין ההפרה הראשונה יקבל המנוי הודעת אזהרה ובגין ההפרה השניה ואילך, החברה תהה רשאית להטיל על המנוי קנס בגובה 100 ש"ח או לחלופין להרחיקו מהשירות (לתקופת זמן מוגבלת או לצמיתות).


פרק ג' – הוראות מיוחדות למערך שיתוף האופניים החשמליים


12. גישה לאופניים החשמליים; שימוש וסיום הנסיעה

12.1. ההשכרה והשימוש באופניים החשמליים מותר לגילאי 18+ בלבד בכפוף להצגת רישיון נהיגה בר תוקף בישראל.

12.2. האופניים החשמליים ניתנים לאיתור, להזמנה, לשחרור ולשימוש רק כאשר המנוי מחובר לחשבון ביישומון. האופניים החשמליים משתחררים באמצעות הבלוטות' (Bluetooth) של המכשיר הסלולרי של המנוי תוך כדי השימוש ביישומון. יתכן כי המנוי יגיע לאופניים חשמליים שמוצבים בחניה אך אינם נפתחים ביישומון, עקב היותם מושבתים עד לטיפול של צוות התיפעול. במקרה כזה על המנוי לבחור זוג אחר.

12.3. ניתן להתחיל את השימוש באופניים החשמליים הפרוסים בנקודות שונות ברחבי העיר, ע"י סריקת קוד ה- QR המצוי על גבי האופניים החשמליים. תהליך הפתיחה ותפעול ההזמנה ייעשה מתוך היישומון.

12.4. מכל מכשיר סלולרי ניתן להזמין זוג אופניים אחד בלבד.

12.5. עם הזמנת האופניים החשמליים יופיע מסך ביישומון שיבהיר בתחילת כל נסיעה כללים מסוימים ועל המנוי יהיה לאשרם על מנת להתחיל בנסיעה. המנוי מתחייב לציית לכללים אלו וזאת מבלי לגרוע מהתחייבותו לנהוג על פי כל חוקי התנועה החלים עליו.

12.6. חלק מהאופניים החשמליים מצויידים בקסדה אשר תחובר ע"י מנעול לאופניים החשמליים. פתיחת המנעול לצורך השימוש בקסדה תתבצע באמצעות קוד שיתקבל ביישומון או בכל דרך אחרת שהחברה תבחר בה לשחרור הקסדה. המנוי מחויב להחזיר ולנעול את הקסדה בתום השימוש. אי נעילת הקסדה ו/או נזק לקסדה או אובדן לקסדה עלול לגרור לחיוב המנוי כמפורט בסעיף 13.

12.7. לשם סיום הנסיעה באופניים החשמליים נדרש לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן:

(א) חניה באזורים המותרים (המופיעים במפת היישומון);

(ב) נעילת הקסדה אם נלקחה בתחילת הנסיעה;

(ג) צילום האופניים החשמליים כולל הקסדה במידה וישנה;

(ד) העלאת התמונה ליישומון;

(ה) בעת שיש חיבור בלוטות' (Bluetooth) למכשיר הסלולרי למנוי - לחיצה על כפתור "סיום נסיעה" ביישומון.

מובהר כי רק לאחר ביצוע כל הפעולות האמורות בסעיפים (א) עד (ד) לעיל ניתן יהיה לסיים את הנסיעה באמצעות היישומון כנדרש בסעיף (ה) לעיל, וכל עוד לא בוצעו כל הפעולות האמורות בסעיפים (א) עד (ד) לא ניתן יהיה לסיים את הנסיעה באמצעות היישומון והמנוי ימשיך להיות מחוייב בגין זמן ההשכרה.

12.8. אין אפשרות לעצור את זמן החיוב תוך כדי השימוש באופניים החשמליים, טרם סיום הנסיעה כנדרש בהתאם לכל התנאים המפורטים בסעיף 12.7 לעיל. במידה והמנוי ישאיר את האופניים החשמליים תוך כדי השימוש ללא השגחה ומכל סיבה שהיא האופניים החשמליים יינזקו, יאבדו או יגנבו, האחריות והחיוב הכספי בגין נזק או אובדן כאמור יחולו על המנוי באופן בלעדי, כמפורט מטה בסעיף 13.

12.9. על המנוי לדווח על נזקים לאופניים החשמליים לפני הנסיעה באמצעות היישומון. נזק לאופניים החשמליים שלא דווח טרם הנסיעה ייחשב כנזק שנגרם לאופניים החשמליים על ידי המנוי והוא יישא באחריות בגינו.

12.10. החברה אינה יכולה להבטיח תמיד זמינות אופניים במרחק סביר.

12.11. המנוי מאשר כי ידוע לו כי מהירות נסיעת האופניים החשמליים מוגבלת למהירות מקסימלית של 25 קמ"ש בלבד. כמו כן קיימת הגבלת אוטומטית של מהירות הנסיעה באיזורים שונים, המפה בה האיזורים מוגבלים לנסיעה מפורטת ביישומון. החברה רשאית, אולם אינה מתחייבת, כי בכניסה לכל איזור בו חלה הגבלת מהירות המנוי יקבל הודעה בנדון ליישומון.

12.12. המנוי מאשר כי ידוע לו שהחברה מבוטחת בביטוח צד ג' בלבד שאינו כולל את הנהג.

12.13. המנוי מאשר כי ידוע לו שהחברה יכולה להפחית את מהירות הנסיעה לפי שיקול דעתה ואף לבטל לחלוטין את פעילות המנוע החשמלי כאשר הסוללה יורדת מתחת לאחוז מסוים שהיא מעריכה שלא יאפשר ביצוע תחזוקה שוטפת באופניים, והמנוי מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה בנדון.


13. חיובים

13.1. זמן ההשכרה לחיוב יתחיל מרגע שחרור האופניים החשמליים ויסתיים בסיום הנסיעה ביישומון לרבות עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל (בהתאם לסעיף 12.7 לעיל).

13.2. המנוי יחויב בגין כל נסיעה על האופניים החשמליים בהתאם לרשימת התעריפים והמחירים שבנספח א'. החיוב הינו בגין כל דקה של השכרה ואולם על אף האמור לעיל, משלב השקת שירות השכרת האופניים החשמליים, עד למועד אותו תקבע החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי אולם לא יאוחר מיום 31/12/2021 יבוצע החישוב בגין כל שניה של השכרה. של האופניים החשמליים או חלק ממנה. המחירים זמינים ביישומון ובאתר החברה והשימוש באופניים החשמליים מהווה הסכמה למחירים.

13.3. אם האופניים החשמליים אובדים או נגנבים במהלך הנסיעה, על המנוי להודיע על כך למשטרה ולהודיע לחברה על כל מספר תלונה/תיק משטרתי הנמסר לו על-ידי המשטרה. בגין אובדן או גניבת האופניים החשמליים החברה תהא רשאית לחייב את המנוי עד לסכום מירבי כאמור בנספח א' ובאתר החברה.

13.4. אם האופניים החשמליים ניזוקים במהלך הנסיעה על המנוי לדווח על הנזק לחברה בהקדם האפשרי בו ניתן לעשות זאת באופן בטוח, וזאת באמצעות האפליקציה או באימייל לכתובתinfo.il@gotoglobal.com. בהתאם להיקף הנזק לאופניים החשמליים, החברה תהא רשאית לחייב את המנוי בהתאם למחירי התיקון שמפורסמים בנספח א' ובאתר החברה.

13.5. בגין חניה אסורה או נזק לקסדה לרבות אובדן קסדה יחול חיוב בהתאם לסכומים שמפורסמים בנספח א' ובאתר החברה.


14. תנאי השימוש באופניים החשמליים:

14.1. המנוי אחראי באופן אישי לאופניים החשמליים במשך כל הנסיעה (מהרגע שהמנוי משחרר את האופניים החשמליים ועד לרגע שהמנוי מסיים את הנסיעה כנדרש).

14.2. המנוי מתחייב להשתמש באופניים החשמליים כשהוא כשיר ומסוגל לרכב על אופניים ולהפעילם בדרכים, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים כדי להגן על עצמו, בין היתר, באמצעות שימוש בקסדת אופניים וביגוד מגן ומחזיר אור.

14.3. המנוי מצהיר בזאת כי הוא מודע באופן מלא לכך שלפי פקודת התעבורה, חבישת קסדת מגן בעת הרכיבה על אופניים הינה חובה בכל גיל, בכל דרך ובכל משך הנסיעה. החברה אינה מתחייבת לספק לכל זוג אופניים חשמליים קסדה וההצטיידות בקסדה מתאימה לפני תחילת הנסיעה הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המנוי. החברה לא תישא בכל אחריות במידה והמנוי לא יחבוש קסדה כנדרש, לרבות במקרה בו המנוי יעשה שימוש באופניים חשמליים שלא היתה מחוברת אליהם קסדה בעת ששכר אותם ולרבות במקרה בו הקסדה לא היתה סגורה/מהודקת כנדרש בעת הנסיעה וזאת גם אם היה פגם כלשהו בקסדה לרבות רצועות הקשירה שלה וכי כל האחריות בנושא חבישת קסדה ותוצאותיה מוטלת על המנוי לבד.

14.4. חל איסור מוחלט לרכב על אופניים חשמליים כאשר הרוכב/הנהג מצוי תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים מכל מין וסוג, ובכל כמות כלשהי.

14.5. בנוסף על המנוי:

14.5.1. לציית לתנאים אלו ולכל הדינים והתקנות החלים, לרבות פקודת התעבורה.;

14.5.2. להתוודע לאופן הפעלת האופניים החשמליים לפני תחילת הנסיעה;

14.5.2.1. לבדוק טרם תחילת נסיעת המנוי כי האופניים החשמליים (לרבות, הצמיגים, הבלמים, האוכף, האורות, השלדה והפעמון) כשירים לדרך ובטוחים;

14.5.2.2. לסיים את הנסיעה ואת השימוש באופניים החשמליים באופן מיידי במקרה שישנו פגם טכני כלשהו או נזק אחר כלשהו באופניים החשמליים, בתחילת הנסיעה או בכל שלב במהלך הנסיעה. על כל הפגמים והנזקים כאמור יש לדווח לחברה באמצעות האפליקציה בהזדמנות הראשונה בה הדבר מתאפשר באופן בטוח;

14.5.3. לרכב אך ורק בשבילים ובדרכים המיועדים לרכיבה על אופניים חשמליים בהתאם לחוקים ולתקנות החלים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רכיבה על מדרכה אסורה. כמו כן, יש איסור מוחלט על שימוש במכשיר סלולרי בזמן רכיבה על האופניים החשמליים;

14.5.4. לציית לכל תמרורי התנועה וסימני התנועה;

14.5.5. להשתמש באופניים החשמליים באופן זהיר, סביר, מתחשב ואחראי ולנהוג בהם כמנהג בעלים זהיר השומר על רכושו, על פי כל דין;

14.5.6. לשמור על האופניים החשמליים באופן סביר ולא לגרום להם כל נזק ו/או קלקול בין בזדון בין בחוסר אכפתיות ובין ברשלנות;

14.5.7. לוודא שכל הטובין והחפצים המובלים מהודקים ו/או מאובטחים בצורה אפקטיבית ובכל עת; וכן

14.5.8. לסיים את הנסיעה כמפורט בסעיף 12.7 לעיל.

14.6. על המנוי להימנע:

14.6.1. מלנעול או לקשור את האופניים החשמליים לחפץ או לנכס כלשהו במהלך הנסיעה;

14.6.2. מלהשאיר את האופניים החשמליים ללא השגחה, אף למשך זמן קצר;

14.6.3. מלהשתמש באופניים החשמליים כדי להפעיל שירות שליחים או עסק כלשהו אחר;

14.6.4. מלתת, להשאיל או למכור את האופניים החשמליים לכל אדם אחר או להתיר לאדם אחר כלשהו להשתמש באופניים החשמליים;

14.6.5. מלהזיק, להשחית, להרוס את האופניים החשמליים או לחבל בהם;

14.6.6. מלרכב על האופניים החשמליים עם יותר מאדם אחד (כולל המנוי/הרוכב עצמו) בכל פעם;

14.6.7. מלהוסיף או להצמיד אביזרים או נגררים לאופניים החשמליים;

14.6.8. מלהוביל בסל האופניים החשמליים מטען שמשקלו עולה על יותר מ-10 קילוגרמים; חפץ החורג מגבולות הסל; כל בעל חיים, ילדים או אדם אחר; חומרים מסוכנים, מזיקים או דליקים או כל חפץ אחר שעלול לגרום פגיעה בך או להזיק לאופניים החשמליים או להזיק או לפגוע בכל אדם אחר;

14.6.9. מלהשתמש באופניים החשמליים בצורה הגורמת או העלולה לגרום לפציעה, להטרדה, לחרדה או מצוקה לאחרים;

14.6.10. מלהשתמש באופניים החשמליים במקרה של רוח חזקה או מזג אוויר סוער;

14.6.11. מלהעביר או להזיז את האופניים החשמליים או כל חלק מהם לכל אזור באמצעים אחרים מלבד מאשר רכיבה על האופניים החשמליים בהתאם לחוקים ולתקנות החלים, בין אם האופניים החשמליים נעולים או בין אם לאו.

14.6.12. מלרכב על האופניים החשמליים באיזורים האסורים לרכיבה כפי שמפורט באתרי החברה ו/או ביישומון; וכן

14.6.13. מלהחנות את האופניים החשמליים באיזורים האסורים לחניה כפי שמפורט באתרי החברה / היישומון, לרבות איסור חניה ליד בתי ספר.

14.6.14. מלרכב על האופניים החשמליים בעת שרשיונו נפסל או נשלל או פקע מכל סיבה שהיא.

14.7. בעת חניית האופניים החשמליים עליך לציית לכל החוקים והתקנות החלים. המנוי מתחייב להשאיר את האופניים החשמליים במיקום בולט וגלוי לעוברים ושבים, מבלי שהם יגרמו להפרעה או לסיכון למשתמשים אחרים בדרך. על המנוי להשתמש במתקן לאופניים או במתקני חניה אחרים במידת האפשר ולקבע את האופניים החשמליים כך שהם לא ייפלו ו/או יהוו סיכון או הפרעה. בפרט, אסור להחנות אופניים:

14.7.1. על או לצד דרך במיקום מסוכן;

14.7.2. צמוד לרמזור או תמרור;

14.7.3. צמוד למכונות לממכר כרטיסי חניה או מוני חניה;

14.7.4. על מדרכות באופן שחניית האופניים החשמליים בהן מצמצמות את רוחב המדרכה לכדי פחות מ-1.5 מטר;

14.7.5. לפני או בסמוך ליציאות חירום או מעברים למקרי שריפה; וכן

14.7.6. בכל מקום פרטי אשר מונע גישה חופשית למשתמשים אחרים לשימוש באופניים החשמליים.

14.8. בנוסף להוראות סעיף 14.6, בתחום השיפוט של עירייה/רשות מקומית שתקבע כללים בנוגע למקומות חניה לאופניים, באזורים שגבולותיהם הם כמופיע ביישומון חניית האופניים החשמליים מותרת אך ורק באזורים המיועדים לכך (החניה בתוך מסגרת המסומנת בצבע לבן על הכביש/ מדרכה עם ציור של אופניים וקורקינט) ואשר מסומנים באפליקציה באות 'P' (או סימון אחר שיוגדר ביישומון).

14.9. המנוי מצהיר ומתחייב לקיים את כל תנאי סעיף 14 על תתי סעיפיו, וכן את נספח ב' (שעניינו הוראות השימוש) כפי שיעודכן מעת לעת. ככל שלא יפעל המנוי לפיהם, בגין ההפרה הראשונה יקבל המנוי הודעת אזהרה ובגין ההפרה השניה ואילך, החברה תהה רשאית להטיל על המנוי קנס בסכום המפורט בנספח א' ובאתר האינטרנט או לחלופין להרחיקו מהשירות (לתקופת זמן מוגבלת או לצמיתות).


פרק ד' - הוראות כלליות להתקשרות


15. חובות ואחריות

15.1. המנוי יישא באחריות לכל פציעה, נזק גוף ו/או רכוש, לעצמו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות קנסות או אובדן שיגרמו בשל השימוש שייעשה, או שיתיר לאחר לעשות בהתאם להוראות חוזה זה, בכלי הרכב, החל מרגע פתיחת הרכב, שחרור האופניים וכו' ועד לסיום הנסיעה במקום חניה מורשה בהתאם להוראות חוזה זה, לרבות נעילת כלי הרכב, וכן ביחס לכל פציעה, נזק לרבות קנסות או אובדן הנגרמים על ידי החניית כלי הרכב, והכל בכפוף להוראות כל דין.

15.2. כן יישא המנוי בכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לחברה ו/או למשכירת הרכב, לרבות אך לא רק, אבדן הכנסה, ימי השבתת הרכב, ירידת ערך, גרירה, אחסון, עלויות אדמיניסטרציה ועובדים וכל עלות, נזק או חסרון כיס אחרים שנגרמו, במישרין או בעקיפין, ממעשה או מחדל של המנוי ו/או הנהג בכלי הרכב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו ייעשה שימוש בכלי הרכב שלא בהתאם להוראות חוזה זה ו/או לדין, לא יחול כל כיסוי נזקים ו/או אבדן ו/או גניבה שייגרמו לרכב ו/או לחלקיו, לרבות כיסויים שרכש השוכר או שכלולים בדמי השכירות, והשוכר יישא במלוא הנזק שייגרם לרכב, חלפיו וחלקיו (כולל בגין אבדן ו/או גניבה) ו/או לצד ג'.

15.3. השימוש בשירותים ו/או בכלי הרכב הינו באחריות המנוי בלבד ולשימושו האישי בלבד. למען הסר ספק, אין המנוי רשאי להעביר או להרשות שימוש בחשבונו ו/או בכלי הרכב לכל צד ג' למעט נהג שצורף למנוי, וככל שיעשה כן (ומבלי להתיר פעולה כאמור) יישאו המנוי וצד ג' הנ"ל במלוא האחריות לכל פציעה ו/או נזק שיחולו.

15.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המנוי יישא באחריות לאובדן או לנזק אשר יגרמו על ידו במכוון או בשל רשלנותו.

15.5. המנוי מקבל על עצמו את האחריות לכל פציעה, נזק או אובדן הקשורים לאי-עמידתו בהתחייבויות בהתאם לחוזה זה ו/או הוראות החוק ו/או על פי כל דין.

15.6. החברה ומשכירת הרכב:

15.6.1. לא יישאו באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן הקשורים לשימוש המנוי בשירותים ו/או בכלי הרכב או להסתמכותו עליהם או לאי יכולתו להשיג גישה לשירותים ו/או להפעילם ו/או להשתמש בהם, והן לא תהיינה אחראיות לשום אובדן אחר הקשור לשימושו של המנוי בשירותים ו/או בכלי הרכב, אלא כנדרש לפי דין.

15.6.2. לא יישאו באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או גניבה של ציוד הנמצא בתוך ו/או על כלי הרכב.

15.6.3. לא יישאו באחריות בגין נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה וכל נזק ו/או פגיעה אחרת שתיגרם למנוי במהלך השימוש בכלי הרכב.

15.6.4. לא יישאו באחריות בגין כל נזק, אובדן ו/או גניבה אשר ייגרם לצד ג' בשל מעשה של המנוי ו/או הנהג הנוסף או כל הנוכח עימם.

15.6.5. לא יישאו באחריות בגין נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה וכל נזק ו/או פגיעה אחרת שתיגרם כתוצאה מאי זמינות כלי הרכב, לרבות בשל אי החזרת רכב במועד על ידי מנוי שביצע בו נסיעה קודמת.

15.6.6. לא יישאו באחריות בגין נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה וכל נזק ו/או פגיעה אחרת שתיגרם כתוצאה משימוש בכל אביזר נלווה ו/או מתקן המצוי על גבי כלי הרכב.

15.6.7. לא יישאו באחריות בגין נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה ו/או כל נזק ו/או פגיעה אחרת שתיגרם לעמדת טעינה חשמלית או עמוד חניה.

15.7. המנוי וכרטיס המנוי:

15.7.1. כל אחד מבין המנוי והנהג הנוסף מתחייב לשמור על כרטיס המנוי, ולדווח ישירות לחברה מרגע היוודע על אובדן כרטיס המנוי.

15.7.2. הכרטיס הינו רכוש החברה, הוא ניתן למנוי ו/או לנהג הנוסף באופן אישי ואינו ניתן להעברה.

15.7.3. המנוי ישא באחריות מלאה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף וכל נזק אחר אשר יגרם לכלי הרכב מרגע פתיחת הנעילה של כלי הרכב ועד תום השימוש בכלי הרכב, חנייתו, לרבות (ומבלי להגביל) באחריות בגין נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה ו/או כל נזק ו/או פגיעה אחרת שתיגרם לעמדת טעינה חשמלית או עמוד חניה.

15.7.4. המנוי ישא באחריות מלאה בגין כל שימוש בכרטיס המנוי ו/או היישומון, לרבות שימוש בכרטיס המנוי ו/או היישומון שלא ע"י בעל הכרטיס/המכשיר בו מותקן היישומון.

15.8. החברה מבהירה בזה, כי היא לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר עם הימצאו או אי הימצאו של כיסא בטיחות לילד ברכב, כמו גם בגין אופן חיבורו או התקנתו או שימושו על ידי המנוי, שייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מתאונה ו/או בלאי של כיסא הבטיחות ו/או בעצם ההתקנה והשימוש בכיסא הבטיחות, ככל שיימצא ברכב. המנוי מתחייב לציית באופן קפדני להוראות השימוש וההתקנה של כיסא הבטיחות, הנמצאות בספר הרכב ובאתר החברה, ולהקפיד על עמידה בתנאי השימוש בכיסא בהתאם למשקל וגיל הילד כפי שמפורט בהוראות הכיסא ובחוק. כמו-כן, החברה לא תהיה אחראית בגין נזק – כולל נזק לא מכוון או עקיף – הנובעים מהשימוש בכיסא הבטיחות או מאי היכולת לעשות בו שימוש.


16. שיפוי

16.1. המנוי מסכים לשפות את החברה ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלה בגין כל תביעה, דרישה, אובדן, חבות והוצאה (כולל הוצאות משפטיות סבירות) הנובעים מתוך או הקשורים אל:

16.1.1. השימוש שלו בשירותים ו/או בכלי הרכב;

16.1.2. הפרת התנאים הקבועים בחוזה זה ולפי כל דין לרבות קנסות;

16.1.3. הפרה של זכויות צד שלישי כלשהו, כולל אלו שנפגעו בתאונות.


17. בטחונות

17.1. כבטוחה לקיום חיובי המנוי על פי חוזה זה, תבוצע "עסקה ללא חיוב" (שריון סכום מתוך מסגרת כרטיס האשראי של המנוי) על חשבון כרטיס האשראי של המנוי על פי מכלול פרמטרים (מסלול שירות נבחר, דרגת רכב, מסגרת אשראי וכו') כפי שיקבע על ידי החברה מעת לעת (להלן: "הסכום המשוריין"). מובהר כי החברה תהיה רשאית לבצע בדיקת מסגרת לכל מנוי בכל עת. הסכום המשוריין לא יעלה בכל מקרה על סכום השריון הקבוע בנספח א'.

17.2. בחתימתו על חוזה זה, המנוי מאשר לחברה לתפוס מסגרת בכרטיס האשראי של המנוי וזאת לתקופה קצובה אשר מפורטת בנספח א' לחוזה זה.

17.3. גובה ההשתתפות העצמית במקרה של תאונה/נזק בה מעורב הרכב נקבעת מראש ובהתאם לסיווג (CLASS) הרכב (כפי שמפורט באתר) כאשר במועד חתימת חוזה זה ההשתתפות העצמית הינה כמפורט בטבלה שבנספח א'.

18. תשלומים

18.1. חיוב המנוי בתשלומים יתבצע בכרטיס האשראי של המנוי, אשר פרטיו נמסרו לחברה. מובהר בזה, כי אין ביכולת החברה לקבל כרטיסי "דביט" או "דיירקט" כבטוחה כאמור או לצורך ביצוע איזה מן התשלומים הנדרשים מכח חוזה זה.

18.2. המנוי ישלם לחברה לפי דרישתה כל סכום המגיע לה במישרין ו\או בעקיפין ע"פ כל סעיפי חוזה זה ונספחיו, עבור השירותים, לרבות דמי שכירות כלי הרכב, נזקים, דמי גרירה, שמאות, דמי גביה, וכל סכום אחר במסגרת חוזה זה. המנוי מתיר בזה לחברה לחייב את כרטיס האשראי של המנוי שפרטיו הועברו לחברה.

18.3. המנוי מצהיר בזאת כי כרטיס האשראי אשר פרטיו מופיעים בטופס ההצטרפות הנו בתוקף. המנוי מתחייב בזאת כלפי החברה כי ככל שיפוג תוקפו ו/או יבוטל כרטיס האשראי שלו הוא ידווח על כך לחברה בסמוך לביטולו או פקיעת תוקפו כאמור.

18.4. במקרה בו חברת כרטיס האשראי של המנוי, תסרב לכבד את התחייבויות המנוי, תבוטל זכאות המנוי לקבלת שירותים עד לעדכון אמצעי תשלום תקף.

18.5. תנאי התשלום והמחירים משתנים בהתאם למסלול השירות של המנוי ולכלי הרכב, והכל בהתאם לאמור בנספח א' לחוזה זה.

18.6. קריאת הק"מ (ככל שרלוונטי למסלול השירות אליו משויך המנוי ולסוג הרכב בו עשה המנוי שימוש בפועל) לצורך חישוב עלות הנסיעה תתבצע לפי מערכת החברה המותקנת ברכב והמדווחת ישירות למערכת ההזמנות של החברה. למען הסר ספק, מובהר כי במקרים של סתירה בין קריאת מערכת החברה לבין כל קריאת ק"מ אחרת, חישוב עלות הנסיעה יתבצע לפי קריאת מערכת החברה בלבד והיא זו שתחייב את הצדדים לכל דבר ועניין.

18.7. לצורך חישוב דמי השימוש, שעת התחלת השימוש וסיומו (ככל שרלוונטי למסלול השירות אליו משויך המנוי ולכלי הרכב בו עשה המנוי שימוש בפועל) תסתמך החברה על קריאת מערכת החברה בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי במקרים של סתירה בין קריאת מערכת החברה לבין כל קריאת שעה אחרת, חישוב עלות הנסיעה יתבצע לפי מערכת החברה בלבד והיא זו שתחייב את הצדדים לכל דבר ועניין.

18.8. פירוט המקרים המיוחדים בהם יזוכה חשבון המנוי על ידי החברה, כגון ביצוע תדלוק או שטיפת הרכב על ידי המנוי, מופיע בנספח א' ובאתר האינטרנט של החברה, כפי שאלה יעודכנו מדי פעם בפעם. הזיכויים יינתנו בכפוף לאמור בסעיף ‎18.6 לעיל.

18.9. מובהר, כי ייתכנו שינויים בתעריפים בגין צריכת שירותי החברה בזמנים ובמועדים מיוחדים (לדוגמא, ומבלי להגביל: שימוש ברכבי החברה בלילה, סופי שבוע, חגי ומועדי ישראל כפי שכל אלה יוגדרו בנספח א', וכו'), והכל בהתאם לקבוע בנספח מסלול שירות, עלויות ושירותים נלווים (נספח א'), כפי שאלה יעודכנו מדי פעם בפעם.

18.10. מובהר בזה, כי במקרה בו המנוי שויך במועד כלשהו לאחר רישומו כמנוי לשירותי החברה למסלול שירות עם תעריף ייחודי או מחירי מבצע, אזי התעריפים הייחודיים או מחירי המבצע (לפי העניין) יהיו תקפים למשך תקופת המבצע בלבד (לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלעדי של החברה), ובלבד שהמנוי ימציא לחברה, לבקשתה בכל שעה שתמצא לנכון, את כל האישורים שיידרשו על ידה לשם הוכחת זכאותו ושיוכו של המנוי למסלול השירות עם התעריף הייחודי או מחירי המבצע (לפי העניין). במידה והמנוי לא יספק את האישורים הנדרשים, לשביעות רצונה המלאה של החברה, המנוי ישויך למסלול עם דמי המנוי הנמוכים הקיימים להצטרפות באתר החברה בזמן הפנייה.

18.11. היה ויבקש המנוי להקפיא את המנוי שברשותו, עליו להודיע זאת בכתב לחברה או בשיחה למוקד השירות, ובמידה שקיים מסלול שכזה החברה תשקול להקפיא את המנוי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי מנוי בסטאטוס "מוקפא" אינו מאפשר שימוש ברכבי החברה ללא בקשה מוקדמת ובכתב של המנוי לחידוש, אולם מתאפשרת למנוי ה"מוקפא" שימוש באופניים המכאניים ובאופניים החשמליים וייתכן שגם בכלי רכב נוספים, ככל שישנם כאלה אשר אינם תלויים במסלול חודשי במסגרתו משולמים "דמי מנוי". בעת הפשרת המנוי החברה תהיה רשאית לבצע בדיקת מסגרת מחדש, וכן התאמת מסלול מחדש בהתאם למסלולים הקיימים להצטרפות באותה העת.

18.12. קבלות בגין הנסיעות תישלחנה למנוי בדוא"ל לאחר סיום נסיעה. חשבוניות מס עבור התשלומים ישלחו למנוי על בסיס חודשי בדוא"ל וחתימת המנוי על חוזה זה מהווה הסכמה בכתב לקבלת קבלות וחשבוניות המס באמצעות הודעות דוא"ל. החשבונית תישלח עד ה- 10 בחודש בגין החודש הקודם.

18.13. הצדדים מסכימים כי המידע אשר נאסף על ידי המערכת לעניין אופן השימוש בשירות ו/או בכלי הרכב על ידי המנוי, ישמש כראייה חלוטה, בין היתר לצורך חישוב התשלום בגין השירות, לרבות אופן ניצול מסלול השירות.

18.14. כל איחור בתשלום או חוב לחברה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (או כל גוף אחר במידה ולא יפורסם על ידה) ויצבור ריבית פיגורים חודשית בשיעור של 1.25% וזאת מבלי לפגוע מזכויותיה של החברה על פי כל דין. החברה שומרת על זכותה להעביר את הטיפול בחוב לטיפול משפטי כאשר המנוי ישא בהוצאות הישירות והנלוות להליך הנ"ל.

18.15. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפות המנוי בשירות בכל עת ללא הודעה מוקדמת בגין איחור בתשלומים, וזאת מבלי לפגוע מזכויותיה של החברה על פי כל דין.

18.16. המנוי מתחייב לשלם את כל ההוצאות והתשלומים בקשר עם עבירות תנועה וחניה שיבוצעו במסגרת השימוש בשירות בכל עת בה כלי הרכב יהיה בחזקתו של המנוי (לעניין עבירות חניה, יראו את כלי הרכב כאילו הוא בחזקת המנוי עד המועד בו נסתיימה החניה בה השאיר המנוי את כלי הרכב), לרבות קנסות שיוטלו בגין העבירות כאמור. היה וקיבלה החברה הודעה בקשר עם עבירות תנועה ו/או חניה שביצע המנוי בכל עת בה כלי הרכב היה בחזקתו כאמור לעיל, לרבות קנסות כאמור, תפעל החברה להסדרת התשלום בגין העבירות, כמפורט להלן:

18.16.1. היה וקיבלה החברה הודעות ו/או קנסות בגין עבירות תנועה (להלן: "קנסות התנועה"), תשלח החברה הודעה למנוי בקשר עם קבלת קנסות התנועה ותפעל להסבת קנסות התנועה על שמו של המנוי, והמנוי יחויב בסך המפורט בנספח א' בגין הסבת קנסות התנועה (להלן: "דמי הטיפול").

18.16.2. היה וקיבלה החברה הודעות ו/או קנסות בגין עבירות חניה בין אם בגין השימוש ברכב ובין אם השימוש באופניים או בכל כלי רכב אחר (להלן: "קנסות החניה"), תשלח החברה הודעה למנוי בקשר עם קבלת קנסות החניה והוא יוכל לבחור באחת מהחלופות הבאות:

(א) ככל והחליט המנוי לטפל בצורה עצמאית בתשלום קנסות החניה, יודיע על כך המנוי לחברה בכתב בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה הנ"ל ויצרף אסמכתא המראה כי הקנס האמור שולם (ניתן לבצע את התשלום באמצעות הקישור (לינק) שמצורף להודעת הקנס).

(ב) לחילופין, ככל והמנוי מעוניין לטפל בקנסות החניה בעצמו, יודיע המנוי לחברה בכתב בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה כי הוא מבקש שקנסות החניה יוסבו על שמו – במקרה כאמור החברה תפעל להסבת קנסות החניה על שמו של המנוי, והמנוי יחויב בדמי טיפול בגין הסבת קנסות החניה כמפורט בנספח א'.

(ג) לא מסר המנוי לחברה אחת מההודעות כאמור בסעיפים (א) או (ב) לעיל בפרק הזמן של 7 ימים ממועד קבלת ההודעה, תהא רשאית החברה לשלם בעצמה את קנסות החניה, וזאת כחלק מהשירות שמעניקה החברה למנוייה, והמנוי יחויב בתשלום המורכב מהסכום הנקוב בקנסות החניה בתוספת דמי טיפול כמפורט בנספח א'.

18.17. המנוי מבקש ומאשר לחברה ולמשכירת הרכב להסב על שמו/לשלם כל דוח ו/או קנס שניתן לכלי רכב של החברה בעת שכלי הרכב היה בחזקתו כאמור בסעיף ‎18.16 לעיל. כמו כן, המנוי מאשר למשכירת הרכב לקזז את עלות הדוחות ו/או הקנסות מכל סכום שיגיע לו מהחברה.

18.18. המנוי מתחייב לשלם לחברה כל חיוב הקשור לחוזה זה ו/או השירותים שהחברה תקבל דרישה לגביו, בגין שימוש בכבישי/נתיבי אגרה ו/או בגין חניה, בתוספת דמי הטיפול המפורטים בנספח א'. בהקשר לתשלומים בגין חניה:

18.18.1. החברה מאפשרת למנויים לעשות שימוש במנוי פנגו של החברה לצרכי חניה והמנוי יחוייב בגין שימוש כאמור במסגרת החיוב החודשי של החברה. על מנת להפעיל את שירות פנגו תחת מנוי החברה יש לפעול כדלקמן: על המנוי ליצור קשר עם מוקד השירות הטלפוני ולבקש הפעלת פנגו עבור חניה, תוך מסירת מלוא הפרטים שיבקש נציג החברה. ידוע למנוי כי מסירת פרטים שגויים ו/או אי מסירת פרטים שהתבקש לספק לנציג, עלולים להביא לקבלת דוח חניה ובמקרה כזה המנוי יישא באופן בלעדי בכל העלויות הכרוכות בכך, כאמור בחוזה זה.

18.18.2. מובהר כי הלקוח רשאי לעשות שימוש במנוי פנגו / סלופארק פרטי ובמקרה כזה יבוצע התשלום באופן עצמאי ע"י הלקוח. על הלקוח להקפיד לצרף למנוי הפרטי שלו בפנגו / סלופארק את הרכב הספציפי ששכר באותה נסיעה על ידי הוספה/שינוי של מספר הרכב המוגדר במנוי שלו. מובהר כי הפעלה של פנגו / סלופארק כאמור, לרבות הגדרת הרכב תחת המנוי הפרטי של הלקוח בפנגו / סלופארק, הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח ולא תהיה לחברה כל אחריות בנדון.

18.19. במקרה של גרירת/תפיסת/החרמת כלי הרכב על ידי גורם מוסמך כגון העירייה או המשטרה, אחריות איסוף כלי הרכב ותשלום עבור הגרירה/תפיסה/אחסנה ו/או שחרור הרכב המוחרם מוטלת על המנוי. סיוע בשחרור כלי הרכב ע"י החברה יעשה בתשלום אשר גובהו יקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם לנסיבות המקרה וזאת מבלי לגרוע מאחריות המנוי לפי הוראות חוזה זה לרבות כאמור בסעיף 15.2 לעיל ו/או לפי כל דין.

18.20. כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, יישא ריבית כקבוע בסעיף ‎‎18.14 לעיל. כמו כן יחויב המנוי בתשלום לחברה בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, וכן כל הוצאה אחרת שהוציאה החברה לצורך גביית חוב המנוי.

18.21. כל המחירים המופיעים באתר האינטרנט כוללים מע"מ כדין, אלא אם כתוב אחרת. במידה ויחול שינוי בתעריף המע"מ על פי הדין, יעודכנו המחירים והמנוי מתחייב לשלם את התשלום הנדרש בתוספת שיעור המע"מ כדין החל בעת ביצוע התשלום בפועל.


19. נזקים

19.1. אין לבצע כל תיקון, שינוי ו/או השבחה לכלי הרכב ללא הודעה מראש וקבלת הסכמתה בכתב של החברה לתיקון, שינוי ו/או השבחה כאמור. במידה והמנוי יפר הוראות סעיף זה, יישא במלוא התשלום עבור טיפול כאמור, בתוספת קנס על הפרת הוראה זו, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויותיה של החברה על פי חוזה זה ו/או על פי דין.

19.2. במקרה של תאונה מתחייב המנוי להודיע על כך מידית לחברה, לא להודות באחריות כלשהי לתאונה וכן למלא דו"ח בכתב אשר יכלול פרטים מלאים של האירוע לפי העניין לרבות, הרכב הפוגע, נהגו ומבטחו, פרטי עדים לתאונה במידה שהיו, ותיאור של נסיבות התאונה לרבות שרטוט המקום בו התרחשה התאונה (להלן: "דוח תאונה"). בנוסף מתחייב המנוי לשתף פעולה עם החברה ועם שליחיה בכל הליך הנוגע לתאונה כולל העמדה לחקירה ופוליגרף.

19.3. במקרה שהמנוי שכר רכב, המנוי יישא בתשלום של עד גובה ההשתתפות העצמית של המנוי על פי ביטוח הרכב (לרבות "ביטוח עצמי"), בגין כל נזק שאירע בעת/כתוצאה מתאונה (לרבות נזקי צד שלישי) ו/או גניבה של הרכב או של חלקים מהרכב. על אף האמור, ככל שלא יעביר המנוי לחברה דוח תאונה כאמור בסעיף ‎19.2 לעיל, תוך 24 שעות מקרות התאונה ו/או לא ימלא את תנאי הסכם זה יהיה אחראי המנוי לתשלום מלא של כל נזק שייגרם לרכב ו/או לחברה ו/או למשכירת הרכב, בין במישרין ובין בעקיפין, ללא הגבלת סכום. מובהר כי למעט לגבי הרכבים, השימוש בכל יתר כלי הרכב (כגון האופניים) במסגרת השירותים אינו מבוטח על ידי החברה ועל המנוי לדאוג בעצמו לביטוח מתאים ככל והוא מעוניין בכיסוי ביטוחי.

19.4. ביטול השתתפות עצמית בביטוח רכב

19.4.1. על אף האמור בסעיף ‎19.3 לעיל, רשאי המנוי לרכוש תמורת תשלום נוסף תוספת כיסוי ביטוחי משלים לביטוח הרכב, בגין ביטול השתתפות עצמית (להלן: "ביטוח ביטול השתתפות עצמית"). רכש המנוי ביטוח ביטול השתתפות עצמית כאמור בסעיף זה, יהא המנוי פטור מתשלום השתתפות עצמית בגין נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לרכב מקום בו נדרש תשלום השתתפות עצמית, כמפורט בסעיף ‎19.4 זה.

19.4.2. עלות רכיב ביטול השתתפות עצמית תהיה בהתאם לשיקול דעת החברה, כפי שיפורסם מעת לעת באתר החברה. במועד חתימת חוזה זה, עלות רכיב ביטול ההשתתפות עצמית הינו כאמור בנספח א' לחוזה זה. יובהר, כי תשלום הפרמיה בגין רכיב ביטול השתתפות עצמית הינה אישית בגין כל אחד מהנהגים תחת אותו המנוי. בחר המנוי לרכוש מהחברה ביטוח ביטול השתתפות עצמית, תגבה החברה מהמנוי את עלות הביטוח הנ"ל בתשלומים חודשיים עד למועד בו יבקש המנוי להפסיק את הכיסוי הביטוחי המשלים בגין ביטול השתתפות עצמית. במקרה זה בחודש העוקב יופסק הכיסוי הביטוחי המשלים בגין ביטוח ביטול ההשתתפות העצמית בעבור כל הנהגים תחת המנוי ולא יחולו חיובים אלו על המנוי בעבור כל נהגיו. יובהר, כי התשלום בגין ביטוח ביטול השתתפות עצמית חל על כל הנהגים תחת אותו המנוי. בעת צירוף נהג נוסף למנוי שקיים לו ביטוח ביטול השתתפות עצמית, אוטומטית יחול חיוב נוסף עבור רכיב ביטול השתתפות העצמית לנהג הנוסף. מנוי עסקי אשר יהיה מעוניין לרכוש רכיב של ביטול השתתפות עצמית יחויב בגין כל מנוי נוסף מבין עובדיו.

19.4.3. רכיב ביטול ההשתתפות העצמית לא יחול במקרים המפורטים להלן:

19.4.3.1. התרחשות כל אחד או יותר מבין האירועים המפורטים בסעיף ‎19.5 להלן. למען הסר ספק, היה והתרחש אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף ‎19.5 להלן, יהא אחראי המנוי לתשלום מלא של כל נזק שייגרם לרכב ו/או לחברה ו/או למשכירת הרכב, בין במישרין ובין בעקיפין, ללא הגבלת סכום.

19.4.3.2. התרחשות נזק ו/או אובדן שנגרם לרכב ו/או לחברה ו/או למשכירת הרכב בזדון ו/או ברשלנות מצד המנוי.

19.4.3.3. הפרה של התחייבויות המנוי המפורטות בחוזה זה.

19.4.4. היה והמנוי היה מעורב בתאונה, מכל סיבה שהיא, או שנגרם נזק ו/או אובדן לרכב (להלן: "האירוע"), מיד לאחר שהובא לידיעת החברה דבר התקיימות האירוע, יופסק החיוב בגין רכיב ביטול ההשתתפות העצמית, והמנוי לא יהיה זכאי להיכלל, מאותו מועד, בתוכנית ביטוח ביטול ההשתתפות העצמית. לחלופין, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, תהא רשאית החברה להציע למנוי להשתתף בתוכנית ביטוח ביטול השתתפות עצמית וזאת בתמורה לתשלום דמי ביטוח בשיעור כפול בעבור כל נהג תחת המנוי, מהשיעור אשר נקבע על ידי החברה ומפורט בנספח א'.

19.4.5. מועד התרחשות האירוע יהא המועד הקובע ביחס לזכאותו של המנוי לקבל ביטול השתתפות עצמית.

19.4.6. זכאות המנוי להשתתפות בתוכנית ביטוח ביטול ההשתתפות העצמית כפופה לתשלום בפועל לחברה של דמי הביטול.

19.4.7. מובהר, כי החברה ו/או משכירת הרכב אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרמו למנוי ו/או לכל צד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן ו/או נזק ו/או קלקול לרכוש ו/או חפצים אישיים בכלי הרכב, וזאת בין אם שילם המנוי והצטרף לתוכנית ביטוח ביטול השתתפות עצמית, ובין אם לאו.

19.5. על אף האמור לעיל, אחריות המנוי אינה מוגבלת לגובה השתתפות העצמית ו/או לכל סכום אחר במקרים הבאים:

19.5.1. נזק למרכב התחתון, תחתית הרכב, צמיגים, חישוקים, אבובים, שמשות, אביזרים בתא הנוסעים וכל נזק בתא הנוסעים או בתא המטען.

19.5.2. נזקים שיגרמו כתוצאה מרשלנות, לרבות, התעלמות המנוי מנורות אזהרה דלוקות המצביעות על תקלה באחת ממערכות הרכב.

19.5.3. שימוש בסוג דלק לא מתאים לרכב.

19.5.4. רשלנות באבטחת הרכב לרבות אי-שימוש באזעקה, אי נעילת דלתות, אי שמירת המפתחות/ קוד מערכת מניעת הנעה.

19.5.5. כאשר בעת האירוע שגרם לנזק נהג ברכב מי שאינו מורשה עפ"י חוזה זה.

19.5.6. נזק שנגרם כתוצאה של אי תחזוקה נכונה של הרכב כגון- אי מילוי/בדיקה של דלק, שמן, מים, לחץ גלגלים וכדומה.

19.5.7. במידה ונדרש חילוץ כאשר הרכב נתקע בלי דלק או סוללה טעונה (לפי העניין) ו/או לאחר תקר או קרע בצמיג ו/או התרוקנות המצבר, פרט לתקלה במערכת החשמל (שאינה בקשר עם חסר בטעינה סוללת הרכב, במקרה של רכב חשמלי) ו/או אובדן או גרימת נזק למפתחות/שלט/כרטיס מגנטי ו/או כאשר התקלה לא מצדיקה תיקון דרך ו/או כאשר השוכר נתן דיווח כוזב בתיאור התקלה

19.5.8. שימוש ברכב בניגוד לאמור בסעיף ‎‎8 לעיל על כל סעיפי המשנה לו.

19.5.9. מסירת פרטים כוזבים בעת חתימת החוזה לעניין גיל, תוקף רישיון, היעדר הרשעה בעבירות נהיגה חמורות וכו'.

19.5.10. שימוש ונהיגה ברכב על ידי מי שאיננו בעל רישיון נהיגה מתאים ובר תוקף בישראל, בעת הנסיעה.

19.6. במידה והיה יותר ממוקד פגיעה אחד בהשכרה אחת, יחויב המנוי בדמי השתתפות עצמית כמספר המוקדים.

19.7. הערכת הנזק כפי שתקבע עפ"י שמאי רכב שייבחר ע"י החברה תהווה הוכחה מכרעת לגובה הנזק. כאשר הנזק נמוך מגובה ההשתתפות העצמית, החברה תחייב את המנוי בעלות תיקון הרכב על ידי החברה. החברה לא תישא באחריות בגין כל אובדן רווח ו/או אובדן הזדמנויות ו/או כל הפסד אחר של המנוי.

19.8. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות בגין מוות או כל נזק גוף, אשר יגרם למנוי, לכל הנוסע עמו או לצד ג'.

19.9. המנוי יוחזק כאחראי בגין כל נזק אשר יגרם לכלי הרכב בשל תפעול לא נכון. המנוי מתחייב לשלם לחברה בגין כל הנזקים שייגרמו לכלי הרכב במהלך ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש בו, לרבות נזקים עקיפים לרבות גרירה, תיקונים, שמאויות, תביעות צד ג', ימי השבתה והוצאות משפטיות. במידה והמנוי ו/או הנהג לא הפר את התנאים הקבועים בחוזה זה, סך הוצאות אלה יהיה מוגבל לגובה ההשתתפות העצמית המצוינת בסעיף ‎17.3 לעיל, בכפוף להוראות סעיף ‎19.4 לעיל.

19.10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות, בנוסף לתשלום עבור תיקון כל נזק, דמי טיפול, בשיעור לפי שיקול דעתה בהתאם לנסיבות המקרה.


20. זיכויים וקנסות

20.1. מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה עפ"י דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות להטיל קנס על המנוי בגין כל הפרה ו/או אי מילוי אחר הוראות חוזה זה ונספחיו והוראות המדריך למשתמש, לרבות הסעיפים הבאים:

20.1.1. החזרת הרכב שלא ע"פ הוראות מדריך למשתמש.

20.1.2. ביטולים, שינויים ו/או איחורים בהחזרת הרכב.

20.1.3. אי שמירה על ניקיון הרכב, לרבות הימצאות של פסולת ו/או בדלי סיגריות ו/או תוצרי עישון אחרים ברכב.

20.1.4. הובלה ו/או הכנסה של בעלי חיים לרכב שאינו מוגדר כרכב בו מותר להסיע בע"ח.

20.1.5. אובדן כרטיס מנוי.

20.2. הזיכויים והקנסות הינם כמפורט בנספח א' לחוזה זה ובאתר האינטרנט של החברה כפי שאלה יעודכנו מדי פעם בפעם.


21. מנויים עסקיים

21.1. תנאי חוזה זה והסדריו יחולו על כלל העובדים של המנוי החתום על חוזה זה באופן גורף.

21.2. ככל שהמנוי יבקש לכלול מי מבין עובדיו כנהג נוסף במסגרת קבלת השירותים תחת החוזה, המנוי ימלא את פרטי העובד, יחתים את העובד על חוזה זה, יימסור לעובד עותק מן החוזה ונספחיו ומן המדריך למשתמש ויאשר בחתימתו על החוזה של העובד כי מילא התחייבות זו.

21.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל עובד של המנוי אשר ישתמש בשירותים בפועל, יחשב כאילו חתם בעצמו על טופס ההתקשרות והמנוי יהא אחראי לקיום כלל התחייבות העובד לכל דבר ועניין.


22. אספקת כרטיס המנוי

הוראות בקשר לאספקת כרטיס המנוי ולכל נהג נוסף תשלחנה בדוא"ל ו/או במסרון לאחר סיום הרישום במערכת של המנוי/ הנהג הנוסף.


23. סודיות ופרטיות פרטי המבקש

23.1. הפרטים אשר נמסרים בעת רישום לאתר האינטרנט ו/או במרכז ההזמנות הטלפוני של החברה ו/או במערכת, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של החברה.

23.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאות המנוי באתר האינטרנט מידע אודות הרגלי הקניה של המנוי, שירותים שרכש, שירותים בהם הביע עניין, עמודים בהם צפה, הצעות שעניינו אותו, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש בCOOKIES.

23.3. המידע האמור בסעיף זה ישמש את החברה בכניסות המנוי הבאות לאתר האינטרנט וכן יאפשר לחברה להציע למנוי הצעות ומבצעים ממוקדים.

23.4. מערכת התנהגות נהג תאסוף נתונים ותתעד המידע באשר לשימוש הנעשה ברכבי החברה בכל זמן נתון לרבות מידע אודות מיקום הרכב, מהירות הנהיגה, תאריך ושעה, כיוון ומרחק נסיעה, אירועים טכניים הקשורים ברכב (הנעה, כיבוי וכיוצ"ב), אירועים הקשורים באופן הנסיעה ובבטיחות כגון, תאוצות, בלימות, תמרונים שונים ברכב, פניות חדות ואף התראה על תאונות ונזקים הנגרמים לרכב.

23.5. החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסר המנוי בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת השימוש באתר ו/או במערכת לרבות העברתו לצדדים שלישיים בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, כפי שמתעדכנת מעת לעת. להלן קישור (לינק) למדיניות הפרטיות של החברה: https://gotoglobal.com/he/goto-israel/privacy-policy

23.6. לא חלה על המנוי חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור חוזה זה מהווה הסכמה מצד המנוי לכל השימושים הקבועים בחוזה זה בקשר עם המידע והסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות של החברה ולרבות בקשר עם העברת המידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות חוזה זה ו/או מדיניות הפרטיות של החברה, כפי שתקבע מעת לעת.

23.7. החברה פועלת, כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המנויים ולאבטח את המידע הנאסף באתר האינטרנט ובמערכת. עם זאת, מאחר ומדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם. ככל שיעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור או להשתמש בו לרעה, המנוי מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

23.8. מובהר כי אין באמור בסעיף זה בכדי להרחיב את האחריות המוטלת על החברה ו/או על משכירת הרכב בהתאם לדין.

23.9. עוד מובהר, כי ברכבי החברה מותקנות מערכות תקשורת מתקדמות לשם התקשרות יזומה על ידי מוקד החברה ו/או נציגיה האחרים של החברה ותקשורת עם המנוי ו/או הנהג הנוסף המצוי ברכב לצרכי בקרה ותקשורת.


24. קניין רוחני

24.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט ובמערכת, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, וכן זכויות הקניין הרוחני בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות ו/או המנויים, תיאור מסלולי השירות והשירותים, עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה.

24.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "קאר2גו" ו/או "Car2Go" ו/או "CAR2GO" ו/או "גוטו" ו/או "GoTo" וכן שם המתחם (Domain name) של אתר האינטרנט, סימני המסחר באתר האינטרנט (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של החברה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

24.3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן אתר האינטרנט (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.

24.4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

24.5. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר האינטרנט לצורך הצגתם באינטרנט או בשירות אחר כלשהו ו/או לכל שימוש אחר שהוא, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה אין לאסוף נתונים מאתר האינטרנט באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

24.6. אין להסיר הודעות כלשהן בדבר זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין אחרות מכל חלק של השירות;

24.7. אין לשכפל או לשנות את השירות, להכין יצירות נגזרות המבוססות עליהן, להפיצם, לתת רישיון אליהם, להשכירם, למוכרם, למכור בשנית (resell), להעבירם, להציגם פומבית, לבצע פומבית, לשדר אותם, להזרימם (streaming), לשדרם או להשתמש בהם באופן אחר, למעט באופן המותר במפורש על ידי החברה;

24.8. אין לבצע דקומפילציה, הנדסה לאחור או פירוק של השירותים;

24.9. אין לקשור או לחבר, להעתיק (mirror) או למסגר (frame) חלק כלשהו של השירותים;

24.10. אין לגרום או להפעיל תוכנות או קודים כלשהם לצורך גרידה (scraping), אינדוקס (indexing), סקירה (surveying) או צורה אחרת כלשהי של כריית נתונים בחלק כלשהו של השירותים או להכביד או לחסום שלא לצורך את ההפעלה ו/או התפקוד של היבט כלשהו של השירותים;

24.11. אין לנסות להשיג גישה ללא הרשאה לשירותים או למערכות או לרשתות קשורות או לפגוע בהיבט כלשהו שלהם;

24.12. אין לשלוח, להעלות או לפרסם תוכן המכיל לשון הרע, נאצה, אלימות, תועבה, פורנוגרפיה, תוכן בלתי חוקי או תוכן פוגעני באופן אחר;

24.13. אין לפרסם מודעות מסחריות או לא מסחריות כלשהן, ללא הסכמתה המוקדמת בכתב של החברה.; וכן

24.14. אין להפר את הזכויות החוקיות של צד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני.

24.15. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.


25. שונות

25.1. הפרת סעיפים 8, 11, ו-14 וכל תתי סעיפיהם, ו/או הוראות פרק ד' על כל סעיפיו, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה אשר תאפשר לחברה, בין היתר, לבטל חוזה זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכויותיה על פי דין.

25.2. הפעלת היישומון תלויה בגישה לרשת האינטרנט. כדי לעשות שימוש בשירותים, על המנוי להשיג גישה לרשת האינטרנט ולשאת בכל חיובי הרשת הסלולארית של הטלפון הנייד שלו ו/או האתר, לדמי שימוש בנתונים ועבור משלוח הודעות. המנוי אחראי להשיג ולעדכן את החומרה או המכשירים הנדרשים כדי לגשת ולהשתמש בשירותים וביישומון וכל עדכון שלהם. החברה אינה מתחייבת לכך שהשירותים, או כל חלק מהם, יפעלו על חומרה/מערכת הפעלה או מכשירים מסוימים כלשהם. בנוסף, מובהר כי השירותים עלולים להיפגע עקב תקלות ועיכובים הקשורים לשימוש באינטרנט ותקשורת אלקטרונית.

25.3. משלוח הודעות בכל עניין יעשה לכתובת המפורטת באתר החברה.

25.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כל שינוי בחוזה ו/או בנספחיו, לרבות אך לא רק, לעניין עלויות השירותים או כל חלק מהם, שינוי ו/או גריעה ו/או הוספה של שירותים וכל שינוי אחר, באמצעות פרסום חוזה מתוקן באתר האינטרנט, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של החברה, תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב למנוי 14 ימים בטרם כניסת השינוי לתוקף וזאת על מנת לאפשר למנוי לסיים את התקשרותו עם החברה בטרם כניסת השינוי לתוקף.

25.5. רישומי החברה ונתוני המערכת, יהוו הוכחה מכרעת בכל מקרה של חילוקי דעות על הזמנות וכו'.

25.6. אם יקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי הוראה מהוראות חוזה זה הינה בלתי חוקית ו/או הינה חסרת תוקף, לא יהא בכך כדי לפגום ו/או לבטל את תוקפן של יתר הוראות החוזה וככל הניתן, ההוראה הבלתי חוקית תצומצם במידה המזערית הנדרשת על מנת שההוראה תהיה חוקית.

25.7. אי הטלת קנס או עונש על המנוי בשל אי מילוי אחר סעיף כלשהו בחוזה זה אינה מהווה הסכמה בהתנהגות ו/או ויתור של החברה לעניין מילוי יתר סעיפי החוזה.

25.8. חוזה זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה על ידי המנוי. החברה תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי חוזה זה לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, והמנוי מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך.

25.9. מקום השיפוט היחיד בכל הנוגע לחוזה זה יהיה ביהמ"ש המוסמך בתל-אביב יפו.

25.10. בחתימתי על חוזה הצטרפות זה לשירותי גוטו גלובל מוביליטי בע"מ אני מאשר בזאת קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות בקשר עם השירותים אשר ניתנים לי בהתאם לחוזה הצטרפות זה, וזאת באמצעות דוא"ל /SMS / מכתב ובהתאם לפרטים אשר מסרתי לעיל. ידוע לי, כי בכל שלב אוכל לבקש מהחברה להפסיק לשלוח לי את המידע הנ"ל.


26. תנאי סף לקבלת השירותים

26.1. לצורך קבלת השירותים ממשכירת הרכב, על מנוי וכל נהג נוסף לעמוד בתנאים הבאים (להלן: "תנאי הסף"):

26.1.1. לעניין מערך שיתוף הרכבים - הוא בעל ותק בנהיגה של שנתיים לפחות וגילו הינו מעל 24 שנים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא לבעל רישיון רכב בגילאים 21 – 24 אפשרות לקבל שירותים כמנוי או כנהג נוסף, וזאת בכפוף להצטרפותו לתוכנית נהגים צעירים ולקבלת אישור החברה על כך ובכפוף לתשלום תוספת פרמיה – והכל בהתאם לאמור בנספח א' לחוזה, כפי שיעודכן ויפורסם מעת לעת על ידי החברה.

26.1.2. הוא בעל רישיון נהיגה תקף, כמפורט להלן:

26.1.2.1. הוא מחזיק ברישיון נהיגה תקף לפי פקודת התעבורה- אם המנוי או הנהג הנוסף הינו אזרח או תושב ישראל. המנוי מתחייב כי לאורך כל תקופת ההסכם הוא ימשיך להחזיק ברישיון נהיגה כאמור וכי במקרה של פסילת/שלילת/אי חידוש רישיון הנהיגה של המנוי הוא יודיע על כך מיידית לחברה והמנוי שלו יוקפא או יבוטל, לפי החלטת החברה.

26.1.2.2. הוא מחזיק ברישיון נהיגה בין-לאומי תקף, או רישיון נהיגה לאומי תקף כאמור בחלק ט' לתקנות התעבורה – אם המנוי או הנהג הנוסף הינו אזרח או תושב חוץ וחתם על ההצהרה המצ"ב כנספח ד'. המנוי מתחייב כי לאורך כל תקופת ההסכם הוא ימשיך להחזיק ברישיון נהיגה כאמור וכי במקרה של פסילת, שלילת או פקיעת רישיון הנהיגה של המנוי, מכל סיבה שהיא, הוא יודיע על כך מיידית לחברה והמנוי שלו יוקפא או יבוטל, לפי החלטת החברה. כמו כן המנוי מצהיר כי ידוע לו שאם שהה בישראל למעלה משנה ברצף הוא מחוייב ברישיון נהיגה ישראלי ובמקרה כזה הוא מתחייב להעביר לחברה העתק של רישיון כאמור או לבטל את המנוי לאלתר. עוד מצהיר המנוי כי דיווח לחברה על מועד כניסתו לישראל וכי חלפו למעלה מ-12 חודשים בין המועד האמור לבין כניסתו הקודמת לישראל, ככל והיתה כניסה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי לעניין תוקף רישיונו בישראל והמנוי נושא באחריות המלאה והבלעדית בעניין זה והוא ישפה ויפצה את החברה ומשכירת הרכב ומי ממנהליהן, עובדיהן, יועציהן, הדירקטורים שלהן ובעלי מניותיהן בגין כל תביעה או טענה כנגדם בעניין הקשור או הנובע מתוקף רישיונו בעת שהשתמש בשירותים.

26.1.3. הוא מצהיר בזאת כי הוא לא הורשע בעבירות נהיגה חמורות, לרבות:

26.1.3.1. עבירת נהיגה במהירות העולה על 40 קמ"ש מהמותר בחוק.

26.1.3.2. נהיגה תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים ו/או חומרים אחרים האסורים בשימוש לפי דין, בכל כמות.

26.1.3.3. גרימת מוות בנהיגה רשלנית.

26.1.3.4. הפקרה אחרי פגיעה.

26.1.3.5. נהיגה בזמן פסילת רישיון נהיגה.

26.1.3.6. הריגה תוך שימוש ברכב.

26.1.3.7. אי-עצירת רכב לפני מסילת רכבת לאחר שהמחסום ירד או לאחר שנראתה ונשמעה רכבת מתקרבת.

26.1.4. לעניין מערך שיתוף האופניים וכל כלי רכב נוסף – הוא בעל היכולת ו/או המיומנות לרכב על אופניים (או כלי הרכב הרלוונטי) באופן בטיחותי והינו בגיר מעל גיל 18.

26.2. מובהר בזאת כי עמידת המנוי או הנהג הנוסף בתנאי סעיף ‎26.1 לעיל, אינה מקנה לו באופן אוטומטי את הזכות לקבלת השירותים. זכות זו מותנית בתהליך רישום ואישור אשר יבוצע על ידי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ו/או לסרב את הצטרפות המנוי ו/או כל נהג נוסף לשירות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, בכפוף להוראות חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000.

26.3. בחתימתו על חוזה ההצטרפות, המנוי והנהג הנוסף ככל ויש, מאשרים ומצהירים כי הינם עומדים בתנאי הסף. ככל שיתברר כי המנוי או הנהג הנוסף (לפי העניין) לא עומד בתנאי הסף ו/או חדל לעמוד בתנאי הסף, תהא החברה זכאית לבטל את התקשרותה עם המנוי, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויותיה על פי דין ו/או חוזה זה.

26.4. בלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מהוראות הדין, תהא החברה, רשאית למנוע מהמנוי לקבל את השירותים, בכל אחד מהמקרים הבאים:

26.4.1. אם המנוי או כל נהג נוסף מטעמו עשה שימוש בשירותים, ו/או באתר האינטרנט ו/או במערכת לביצוע מעשה בלתי חוקי, או בכדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

26.4.2. אם המנוי מסר במכוון פרטים שגויים;

26.4.3. אם המנוי ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם;

26.4.4. אם המנוי או מי מטעמו הפר את תנאי חוזה זה או כל הסכם אחר עם החברה ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור שירותים שרכש מהחברה, בין באמצעות אתר האינטרנט ובין בכל דרך אחרת;

26.4.5. אם כרטיס האשראי שברשות המנוי נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

26.4.6. במידה והמנוי הוכרז כפושט רגל ו/או חדל פירעון, ו/או נפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הוצאה לפועל;


הוראת קבע לתשלום באמצעות כרטיס אשראי:


לכבוד גוטו גלובל מוביליטי בע"מ ("החברה")

1. אני הח"מ נותן לכם בזאת הרשאה לחייב את כרטיס האשראי שלי, אשר פרטיו מצוינים להלן (להלן: "כרטיס האשראי") בסכומים אותם יהיה עלי לשלם במועדים המקובלים בגין התחייבויותיי על פי חוזה זה. החיוב כאמור יבוצע על ידי העברת הוראת התשלום על ידכם לחברת האשראי ("המנפיק") בסמוך למועד התשלום, כפי שנקבע על ידכם ובכפוף להוראות הדין.

2. כל חיוב שייעשה בהתאם להרשאה זו, יחשב שנעשה בידיעתי המלאה.

3. שובר זה נחתם על ידי, בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם, הואיל וניתנה על ידי הרשאה לחברה להעביר למנפיק חיובים מעת לעת, כפי שתפרט החברה למנפיק. ידוע לי כי אוכל לבטל הוראה זו על ידי העברת הודעה בכתב אליכם וכי הודעתי תיכנס לתוקפה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מעת קבלתה במשרדי החברה, ואם נמסרה בדואר רשום – תוך שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקבתי בהודעתי במועד מאוחר יותר, וכי לא תחול על חיובים שנעשו קודם למועד כניסת הודעתי לתוקף. כמו כן ידוע לי כי ביטול הוראה זו מותנה וכפוף להסכמים שבינינו.

4. הרשאה זו תחול גם על חיוב כרטיס אשראי שהונפק כחלופה לכרטיס האשראי שמספרו נקוב בטופס זה.

5. במקרה של הודעה למנפיק על אי כיבוד כרטיס האשראי, אני נוטל על עצמי את ההתחייבות לעדכן אתכם בפרטי הכרטיס החלופי, ולפרוע את כל התשלומים במועדם.