תקנון הטבת "חבר מביא חבר"


כללי: מנויי אפליקציית GoTo המופעלת על ידי גוטו גלובל מוביליטי בע"מ (להלן: "החברה") יכולים לקבל הטבה בדרך של קרדיט /זיכוי לשימוש כנגד חיוב בגין זמן הנסיעה בלבד, במסגרת שירותי GoTo, כולם או חלקם בהתאם להחלטת החברה מעת לעת (להלן: "קרדיט נסיעות"), על ידי הזמנת מנויים חדשים אשר יצטרפו לשירותי GoTo בהתאם ובכפוף לכל תנאי תקנון זה (להלן: "הפניה"), אשר יקבלו גם הם קרדיט נסיעות כאמור לעיל, והכל בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה ובכפוף להוראותיו.


הגדרות:

1. "מנוי מפנה" – מנוי שיש לו חשבון פעיל ב-GoTo.

2. "מנוי מופנה" – הוא אדם שלא היה מנוי בעבר לשירותי GoTo ו/או לשירותי Car2Go, שסיים בהצלחה את תהליך ההרשמה ב-GoTo באמצעות קוד הקופון הייחודי של מנוי מפנה, יש לו חשבון פעיל ב- GoToבהתאם לתנאים וההגבלות של החברה והוא השלים לפחות נסיעה אחת עם GoTo במהלך 14 יום מיום הרשמתו לשירותי GoTo .


אופן ההשתתפות

3. בתפריט הצד של אפליקציית GoTo יופיע כפתור להפניית חבר. מנוי מפנה יוכל לשלוח לחבר/ים הודעת שיתוף המהווה הזמנה להצטרף לשירותי GoTo. השיתוף יכול להישלח באמצעים שונים כגון הודעת סמס, וואטסאפ, פייסבוק וכו', לפי בחירת המנוי המפנה. במסגרת השיתוף יקבל החבר (מקבל ההזמנה).4. סכום הזיכוי למנוי המפנה הינו 100 ש"ח, במידה והמנוי המפנה יבצע נסיעה בעלות גבוהה מסכום ה-100 ש"ח, בעל המנוי המפנה יצטרך לשלם את ההפרש. סכום הזיכוי יוצג במסך הקרידיטים באפליקציה. לחבר המופנה יוענק זיכוי בסך 20 ש"ח לשימוש בנסיעה הראשונה, סכום ההנחה יוצג בהודעת ההפניה שתישלח מהמנוי המפנה לחבר המופנה בעת ביצוע השיתוף על ידי המנוי המפנה.5. ככל שהחבר שקיבל את ההזמנה יצטרף לשירותי GoTo עליו להזין את קוד הקופון הייחודי שהוא קיבל במהלך ההרשמה לשירותי GoTo על מנת להשלים את ההפניה. אי הקלדת קוד הקופון הייחודי כאמור לא תאפשר לחבר מקבל השיתוף להפוך ל-"מנוי מופנה" (כהגדרתו לעיל) ובכך לא יוכלו הוא והמנוי המפנה להינות מהטבת הקרדיטים לנסיעות.


6. החבר המופנה יקבל קרדיט לנסיעות בסכום כפי שהוצג באפליקציית GoTo בעת ביצוע השיתוף על ידי המנוי המפנה, לשימוש בנסיעות בשירותי GoTo בכל כלי הרכב המופעלים על ידה בישראל למשך שבועיים בלבד ממועד הרשמתו לשירותי GoTo כולל הזנת קוד הקופון באפליקציה.


7. המנוי המפנה מקבל את הקרדיט לנסיעות למימוש בכל כלי הרכב המופעלים על ידי GoTo בישראל לפרק זמן של שבועיים בלבד מהרגע שבו המנוי המופנה מבצע נסיעה ראשונה באחד מכלי הרכב המופעלים על ידי GoTo בישראל.8. GoTo רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה הבלעדי את סכומי הקרדיט לנסיעות למנוי המפנה ולמנוי מופנה ואת התנאים החלים על ההענקה, השימוש והתוקף של הקרדיטים לנסיעות הניתנים במסגרת ההטבה, וכן לשנותם מעת לעת בדרך של תיקון תקנון זה.


9. ניתן לקבל את קרדיט הנסיעות רק פעם אחת לכל מנוי מופנה. מובהר כי המנוי המפנה יכול להפנות חברים נוספים לשירותי GoTo וככל שמי מהם יהפוך למנוי מופנה יוכל המנוי המפנה להינות פעם נוספת מקרדיט הנסיעות בגין ההפניה.


10. קרדיט הנסיעות הניתן במסגרת הטבה זאת תקף אך ורק לנסיעות בשירותי GoTo והוא ניתן למימוש בעבור זמן נסיעה בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, קרדיט הנסיעות אינו ניתן לשימוש בעבור מרחק הנסיעה (ק"מ) או לצורך תשלום לדמי מנוי.

11. אין כפל מבצעים - לא ניתן להשתמש בקרדיט הנסיעות בשילוב עם זיכויים/קופונים אחרים ו/או מבצעים אחרים.


12. לא ניתן להמיר את הקרדיט הנסיעות של GoTo למזומן או להחזר כספי אחר.


13. אם החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תזהה או שיהיה לה חשד סביר, שמנוי מפנה או מנוי מופנה מנצלים לרעה את קרדיט הנסיעות שניתן להם או שקרדיט הנסיעות ניתן בנסיבות שגויות בהן לא היה צריך להינתן, הרי שבמקרים כאלה החברה תחייב המנוי בסכום ששולם באמצעות קרדיט הנסיעות.


14. רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים/פרטים במסגרת ההטבה ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים, לרבות לעניין סכומי הזיכויים למנוי המפנה ולמנוי מופנה, מועדים וכיו"ב.


15. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. לכל שאלה ובעיה ניתן לפנות למוקד השירות ב-8255*.


16. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ו/או לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת מתן ההטבה ו/או לבטלה מכל סיבה שהיא ולמשתתפים לא תהיה זכות לתביעה ו/או לדרישה כלשהי כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.17. הוראות תקנון זה גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההטבה.


18. כל האמור בתקנון בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהיפך.


19. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע להטבה ו/או לפירוש הוראות תקנון זה מסורה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

ט.ל.ח.