רכיב ביטוח ביטול השתתפות עצמית


בכפוף לחוזה המשתמש


19.4. ביטול השתתפות עצמית בביטוח רכב


19.4.1. רשאי המנוי לרכוש תמורת תשלום נוסף תוספת כיסוי ביטוחי משלים לביטוח הרכב, בגין ביטול השתתפות עצמית (להלן: "ביטוח ביטול השתתפות עצמית"). רכש המנוי ביטוח ביטול השתתפות עצמית כאמור בסעיף זה, יהא המנוי פטור מתשלום השתתפות עצמית בגין נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לרכב מקום בו נדרש תשלום השתתפות עצמית, כמפורט בסעיף ‎19.4 זה. 


19.4.2. עלות רכיב ביטול השתתפות עצמית תהיה בהתאם לשיקול דעת החברה, כפי שיפורסם מעת לעת באתר החברה. במועד חתימת חוזה זה, עלות רכיב ביטול ההשתתפות עצמית הינו כאמור בנספח א' לחוזה זה. יובהר, כי תשלום הפרמיה בגין רכיב ביטול השתתפות עצמית הינה אישית בגין כל אחד מהנהגים תחת אותו המנוי. בחר המנוי לרכוש מהחברה ביטוח ביטול השתתפות עצמית, תגבה החברה מהמנוי את עלות הביטוח הנ"ל בתשלומים חודשיים עד למועד בו יבקש המנוי להפסיק את הכיסוי הביטוחי המשלים בגין ביטול השתתפות עצמית. במקרה זה בחודש העוקב יופסק הכיסוי הביטוחי המשלים בגין ביטוח ביטול ההשתתפות העצמית בעבור כל הנהגים תחת המנוי ולא יחולו חיובים אלו על המנוי בעבור כל נהגיו. יובהר, כי התשלום בגין ביטוח ביטול השתתפות עצמית חל על כל הנהגים תחת אותו המנוי. בעת צירוף נהג נוסף למנוי שקיים לו ביטוח ביטול השתתפות עצמית, אוטומטית יחול חיוב נוסף עבור רכיב ביטול השתתפות העצמית לנהג הנוסף. מנוי עסקי אשר יהיה מעוניין לרכוש רכיב של ביטול השתתפות עצמית יחויב בגין כל מנוי נוסף מבין עובדיו. 


19.4.3. רכיב ביטול ההשתתפות העצמית לא יחול במקרים המפורטים להלן:

19.4.3.1. התרחשות כל אחד או יותר מבין האירועים המפורטים בסעיף ‎19.5 להלן. למען הסר ספק, היה והתרחש אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף ‎19.5 להלן, יהא אחראי המנוי לתשלום מלא של כל נזק שייגרם לרכב ו/או לחברה ו/או למשכירת הרכב, בין במישרין ובין בעקיפין, ללא הגבלת סכום.


19.4.3.2. התרחשות נזק ו/או אובדן שנגרם לרכב ו/או לחברה ו/או למשכירת הרכב בזדון ו/או ברשלנות מצד המנוי. 


19.4.3.3. הפרה של התחייבויות המנוי המפורטות בחוזה זה.


19.4.4. היה והמנוי היה מעורב בתאונה, מכל סיבה שהיא, או שנגרם נזק ו/או אובדן לרכב (להלן: "האירוע"), מיד לאחר שהובא לידיעת החברה דבר התקיימות האירוע, יופסק החיוב בגין רכיב ביטול ההשתתפות העצמית, והמנוי לא יהיה זכאי להיכלל, מאותו מועד, בתוכנית ביטוח ביטול ההשתתפות העצמית. לחלופין, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, תהא רשאית החברה להציע למנוי להשתתף בתוכנית ביטוח ביטול השתתפות עצמית וזאת בתמורה לתשלום דמי ביטוח בשיעור כפול בעבור כל נהג תחת המנוי, מהשיעור אשר נקבע על ידי החברה ומפורט בנספח א'. 


19.4.5. מועד התרחשות האירוע יהא המועד הקובע ביחס לזכאותו של המנוי לקבל ביטול השתתפות עצמית.


19.4.6. זכאות המנוי להשתתפות בתוכנית ביטוח ביטול ההשתתפות העצמית כפופה לתשלום בפועל לחברה של דמי הביטול.


19.4.7. מובהר, כי החברה ו/או משכירת הרכב אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרמו למנוי ו/או לכל צד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן ו/או נזק ו/או קלקול לרכוש ו/או חפצים אישיים בכלי הרכב, וזאת בין אם שילם המנוי והצטרף לתוכנית ביטוח ביטול השתתפות עצמית, ובין אם לאו.


19.5. על אף האמור לעיל, אחריות המנוי אינה מוגבלת לגובה השתתפות העצמית ו/או לכל סכום אחר במקרים הבאים:

19.5.1. נזק למרכב התחתון, תחתית הרכב, צמיגים, חישוקים, אבובים, שמשות, אביזרים בתא הנוסעים וכל נזק בתא הנוסעים או בתא המטען.


19.5.2. נזקים שיגרמו כתוצאה מרשלנות, לרבות, התעלמות המנוי מנורות אזהרה דלוקות המצביעות על תקלה באחת ממערכות הרכב.


19.5.3. שימוש בסוג דלק לא מתאים לרכב.


19.5.4. רשלנות באבטחת הרכב לרבות אי-שימוש באזעקה, אי נעילת דלתות, אי שמירת המפתחות/ קוד מערכת מניעת הנעה.


19.5.5. כאשר בעת האירוע שגרם לנזק נהג ברכב מי שאינו מורשה עפ"י חוזה זה.


19.5.6. נזק שנגרם כתוצאה של אי תחזוקה נכונה של הרכב כגון- אי מילוי/בדיקה של דלק, שמן, מים, לחץ גלגלים וכדומה.


19.5.7. במידה ונדרש חילוץ כאשר הרכב נתקע בלי דלק או סוללה טעונה (לפי העניין) ו/או לאחר תקר או קרע בצמיג ו/או התרוקנות המצבר, פרט לתקלה במערכת החשמל (שאינה בקשר עם חסר בטעינה סוללת הרכב, במקרה של רכב חשמלי) ו/או אובדן או גרימת נזק למפתחות/שלט/כרטיס מגנטי ו/או כאשר התקלה לא מצדיקה תיקון דרך ו/או כאשר השוכר נתן דיווח כוזב בתיאור התקלה.


19.5.8. שימוש ברכב בניגוד לאמור בסעיף ‎‎8 לעיל על כל סעיפי המשנה לו.


19.5.9. מסירת פרטים כוזבים בעת חתימת החוזה לעניין גיל, תוקף רישיון, היעדר הרשעה בעבירות נהיגה חמורות וכו'.


19.5.10. שימוש ונהיגה ברכב על ידי מי שאיננו בעל רישיון נהיגה מתאים ובר תוקף בישראל, בעת הנסיעה. 


19.6. במידה והיה יותר ממוקד פגיעה אחד בהשכרה אחת, יחויב המנוי בדמי השתתפות עצמית כמספר המוקדים. 


19.7. הערכת הנזק כפי שתקבע עפ"י שמאי רכב שייבחר ע"י החברה תהווה הוכחה מכרעת לגובה הנזק. כאשר הנזק נמוך מגובה ההשתתפות העצמית, החברה תחייב את המנוי בעלות תיקון הרכב על ידי החברה. החברה לא תישא באחריות בגין כל אובדן רווח ו/או אובדן הזדמנויות ו/או כל הפסד אחר של המנוי.


19.8. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות בגין מוות או כל נזק גוף, אשר יגרם למנוי, לכל הנוסע עמו או לצד ג'.


19.9. המנוי יוחזק כאחראי בגין כל נזק אשר יגרם לכלי הרכב בשל תפעול לא נכון. המנוי מתחייב לשלם לחברה בגין כל הנזקים שייגרמו לכלי הרכב במהלך ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש בו, לרבות נזקים עקיפים לרבות גרירה, תיקונים, שמאויות, תביעות צד ג', ימי השבתה והוצאות משפטיות. במידה והמנוי ו/או הנהג לא הפר את התנאים הקבועים בחוזה זה, סך הוצאות אלה יהיה מוגבל לגובה ההשתתפות העצמית המצוינת בסעיף ‎17.3 לעיל, בכפוף להוראות סעיף ‎19.4 לעיל.  


19.10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות, בנוסף לתשלום עבור תיקון כל נזק, דמי טיפול, בשיעור לפי שיקול דעתה בהתאם לנסיבות המקרה.